Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FÍSICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Física II en el grado de matemáticas tiene por objeto que el alumno profundice en su comprensión de la importancia de las matemáticas en la formalización de las teorías físicas. Se utilizarán conocimientos matemáticos que el alumno ha aprendido en el bachillerato o en el primer semestre de la titulación a fin de desarrollar la teoría física. Para abordar ciertos temas de física, se introducirán los conceptos matemáticos necesarios, de una forma intuitiva, que en asignaturas posteriores se estudiarán con mayor rigor. El alumno tiene un primer contacto con algunos conceptos matemáticos a través de su aplicación en Física y, posteriormente, formalizará su estudio. Este método de proceder obliga a coordinarse, en cuanto a la notación, con asignaturas posteriores, a fin de que el alumno refuerce los conceptos
aprendidos y no vea el mismo concepto como diferente cuando lo utiliza en física o cuando lo estudia en matemáticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE16 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant oralment com per escrit davant d'una audiència.
 • CE17 : Desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les diverses magnituds físiques que s'utilitzen en l'electromagnetisme.
 • Conèixer i aplicar les lleis d'electromagnetisme a problemes senzills.
 • Entendre els principis de l'òptica geomètrica i l'aplicació a la formació d'imatges.
 • Conèixer alguns fenòmens físics que contradiuen la mecànica clàssica i donen lloc al naixement de la física quàntica.
 • Conèixer de manera descriptiva l'estructura dels àtoms, les molècules i els sòlids.
 • Conèixer les partícules que formen els nuclis atòmics i les lleis de conservació de càrrega, nombre bariònic i nombre leptònic.
 • Conèixer les partícules elementals i les generalitats del model estàndard.
 • Saber utilitzar alguns programes informàtics que simulen sistemes físics senzills en l'àmbit de l'electromagnetisme, l'òptica o la física quàntica.
 • Adquirir la capacitat de redactar un informe de la pràctica realitzada amb l'ordinador sobre electromagnetisme, òptica o física quàntica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer las diferentes magnitudes físicas que se utilizan en el electromagnetismo.
 • Conocer y aplicar las leyes de electromagnetismo a problemas sencillos.
 • Entender los principios de la óptica geométrica y su aplicación a la formación de imágenes.
 • Conocer algunos fenómenos físicos que contradicen la mecánica clásica y dan lugar al nacimiento de la física cuántica.
 • Conocer de manera descriptiva la estructura de los átomos, moléculas y sólidos.
 • Conocer las partículas que forman los núcleos atómicos y las leyes de conservación de carga, número bariónico y número leptónico.
 • Conocer las partículas elementales y las generalidades del modelo Estándar.
 • Saber utilizar algunos programas informáticos que simulan sistemas físicos sencillos en el ámbito del electromagnetismo, óptica o la física cuántica.
 • Adquirir la capacidad de redactar un informe de la práctica realizada con el ordenador sobre electromagnetismo, óptica o física cuántica.

 

 

 

Dades generals

Codi: 25019
Professor/a responsable:
BARGUEÑO DE RETES, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix