Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22


1. Completar la formació essencial de la disciplina científica bàsica "Química", atès que el Grau en Matemàtiques capacita l'estudiant, a més de per a la formulació matemàtica, per a l'anàlisi, resolució i tractament informàtic de problemes relacionats amb altres ciències bàsiques. Amb aquest objectiu, es realitzarà un estudi de: l'estructura dels àtoms, la classificació dels elements químics i les seves propietats basada en la taula periòdica, estructura i propietats de compostos segons els diferents tipus d'enllaç, diferents estats d'agregació de la matèria i reaccions d'elements i compostos químics (precipitació, oxidació-reducció i àcid-base).

2. Permetre l'alumne constatar la utilitat i necessitat de les matemàtiques en altres camps científics, utilitzant els coneixements matemàtics adquirits en altres assignatures de el curs per resoldre problemes purament químics, com els relacionats amb la cinètica i l'equilibri de les reaccions, la termodinàmica, solubilitat etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE18 : Conèixer l'aplicació de fonaments matemàtics en la resolució de problemes relacionats amb el camp de la química.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

 

Competències genèriques específiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis bàsics de l'estructura atòmica, la classificació dels elements químics, l'enllaç en compostos químics i les reaccions químiques.
 • Relacionar les característiques, l'estructura, les propietats i les reaccions dels compostos químics amb les teories d'enllaç.
 • Ser capaç de resoldre problemes de química amb mètodes matemàtics.
 • Utilitzar aplicacions informàtiques per a resoldre problemes de química.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22


Conèixer els principis bàsics de l'estructura atòmica, la classificació dels elements químics, l'enllaç en compostos químics i les reaccions químiques.

Relacionar les característiques, estructura, propietats i reaccions dels compostos químics amb les teories d'enllaç.

Ser capaç de resoldre problemes de Química mitjançant mètodes matemàtics.

Utilitzar aplicacions informàtiques per resoldre problemes de Química.

Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions en públic.

 

 

Dades generals

Codi: 25018
Professor/a responsable:
RAMOS FERNANDEZ, ENRIQUE VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix