Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura se situa en el mòdul Bàsic i dins d'ell en la matèria "Estadística". L'assignatura, com el seu propi nom indica, és una introducció a l'estadística. En aquest sentit, representa un primer acostament de l'alumne al mètode estadístic, fonamentalment des del punt de vista descriptiu. L'assignatura es complementarà amb les de cursos posteriors "Probabilitat" i "Inferència Estadística", i juntament amb aquestes, servirà de base per a aplicacions estadístiques més avançades com a "Sèries Temporals", "Anàlisis de dades II" o "Processos Estocàstics". Amb aquesta assignatura es pretén establir les bases per a aconseguir una comprensió del mètode estadístic i familiaritzar a l'alumne amb els conceptes, terminologia i notació estadística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber preparar i depurar un conjunt de dades per a analitzar-les després.
 • Conèixer i saber calcular els diversos estadístics unidimensionals, a més de les propietats i utilitats que tenen.
 • Saber estudiar la relació entre dues o més variables, amb els mètodes apropiats i la capacitat de proporcionar la bondat de l'ajust aplicat.
 • Sintetitzar i analitzar descriptivament un conjunt de dades, mitjançant un programa informàtic d'anàlisi estadística, aplicar-hi les eines estadístiques apropiades i interpretar-ne correctament els resultats.
 • Comprendre i fer servir els principis bàsics dels fenòmens aleatoris i la probabilitat.
 • Entendre i aplicar el concepte de probabilitat condicionada, a més dels teoremes de la probabilitat total i de Bayes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introduir a l'alumne en la terminologia, metodologia i maneig d'eines estadístiques.

 

 

Dades generals

Codi: 25017
Professor/a responsable:
MULLOR IBAÑEZ, RUBEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix