Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROGRAMES DE CÀLCUL CIENTÍFIC I PROCESSAMENT DE TEXTOS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta assignatura s'ubica en el mòdul Bàsic i dins d'ell en la matèria Informática. Aquesta matèria inclou a més l'assignatura de Algoritmia4; de segon curs.

L'assignatura pretén realitzar una introducció a alguns programes de càlcul científic i processament de textos com són R, Python, LaTeX que seran utilitzats en moltes de les assignatures del grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de resoldre equacions i sistemes, calcular integrals i derivades en forma simbòlica.
 • Conèixer els fonaments dels programes de càlcul numèric, algebraic i estadístic.
 • Saber fer gràfics en el plànol i en l'espai per a les assignatures d'anàlisi, optimització i geometria.
 • Escriure correctament un text científic amb fórmules i teoremes.
 • Conèixer eines per a realitzar presentacions científiques amb mitjans audiovisuals.
 • Ser capaç d'utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.
 • Saber utilitzar i organitzar la bibliografia i fer referències bibliogràfiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Ser capaç de resoldre equacions i sistemes, calcular integrals i derivades en forma simbòlica.
 • Conéixer els fonaments dels programes de càlcul numèric, algebraic i estadístic.
 • Saber realitzar gràfics en el pla i en l'espai per a les assignatures d'anàlisi, optimització i geometria.
 • Escriure correctament un text científic amb fórmules i teoremes.
 • Conéixer ferramentes per a realitzar presentacions científiques usant mitjans audiovisuals.
 • Ser capaç d'utilitzar ferramentes de busca de recursos bibliogràfics en Matemàtiques.
 • Saber manejar i organitzar la bibliografia i com fer referències bibliogràfiques.

 

 

Dades generals

Codi: 25014
Professor/a responsable:
MULERO GONZALEZ, JULIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix