Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES II

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Grau en Matemàtiques inclou dins de la seua programació docent, la realització de pràctiques externes pre-professionals en entitats col·laboradores (institucions i empreses públiques o privades) que desenvolupen la seua activitat en camps afins a la formació impartida en la titulació. Les pràctiques externes, de naturalesa OPTATIVA i equivalents a una o dues assignatures de 6 CRÈDITS ECTS s'ofereixen en quart curs. Excepte casos justificats per alguna característica del desenvolupament de les mateixes, les dues assignatures no podran realitzar-se en la mateixa entitat. Aquestes pràctiques tenen dos objectius principals. En primer lloc, que els alumnes puguen completar la seua formació a través d'un contacte amb el món laboral abans d'acabar els seus estudis, i en segon lloc, connectar les necessitats del mercat laboral amb les activitats formatives de la Universitat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant oralment com per escrit davant d'una audiència.
 • CE4 : Saber abstraure les propietats estructurals (d'objectes matemàtics, de la realitat observada, i d'altres àmbits) per a distingir-les de les purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o refutar-les amb contraexemples, així com identificar errors en raonaments incorrectes.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar la formació acadèmica en situacions pràctiques reals.
 • Relacionar el món acadèmic amb el professional.
 • Desenvolupar estratègies per a analitzar i solucionar nous problemes, a més d'utilitzar, si cal, els programes informàtics apropiats.
 • Adquirir la capacitat de redactar un informe de la pràctica realitzada i exposar-lo públicament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-

 

 

Dades generals

Codi: 25001
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,03
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ÀLGEBRA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,13
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,25
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix