Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA I TRADUCCIÓ D (III): ROMANÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Lengua oficial en la Unión Europea desde el 2007, el rumano es una lengua románica con una importante presencia en el continente europeo. Su estudio en una carrera de Traducción e Interpretación es importante desde varias perspectivas: el conocimiento de la lengua y cultura rumanas abre un abanico de salidas laborales fomentadas por la intensificación de las relaciones comerciales y culturales entre Rumanía y los demás países europeos y extraeuropeos; ofrece, asimismo, una oportunidad a los inmigrantes rumanos de segunda generación que se han escolarizado en España y han perdido el contacto con la lengua hablada y con los aspectos socioculturales de esta área geográfica. Su estudio en el Grado de Filologías Integradas es fundamental para entender de forma global la evolución de las lenguas románicas y para desarrollar investigaciones en el área de romanística comparada.
La asignatura ‘Lengua y Traducción D (III): Rumano’ es, en el contexto del vigente Plan de Estudios de Grado de Traducción e Interpretación, materia optativa y tercera lengua extranjera. Tiene como objetivos la introducción en la traducción inversa (español/catalán)-rumano y en la intepretación rumano<->español. Su objetivo principal es la adquisición de una competencia comunicativa en lengua rumana correspondiente a un nivel B.2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCERL). Se requiere haber cursado previamente la asignatura ‘Lengua y Traducción D (II): Rumano’.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.
 • CE4.8 : Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell B1; per a fer-ho haurà de:

 • Estudiar el tercer idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Iniciar en les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular la utilització dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.
 • Reforçar el coneixement i l'ús de la llengua D per part de l'alumnat per a millorar la seua formació traductora.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos formativos:

- REFORZAR EL CONOCIMIENTO Y EL USO DE LA LENGUA D POR PARTE DEL ALUMNADO PARA MEJORAR SU FORMACIÓN TRADUCTORA.
- CONOCER LAS DIFERENCIAS MÁS RELEVANTES ENTRE LOS SISTEMAS LINGÜÍSCTICOS DEL RUMANO Y CASTELLANO/CATALÁN
- AFIANZAR LAS CUATRO PRINCIPALES DESTREZAS LINGÜÍSTICAS: COMPRENSIÓN ESCRITA, COMPRENSIÓN ORAL, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL.
- UTILIZAR RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
- IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS CULTURALES QUE PUEDEN PLANTEAR PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN
- PONER EN PRÁCTICA LOS MECANISMOS DE DOCUMENTACIÓN NECESARIOS PARA RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS A CONTENIDOS SEMÁNTICOS, PRAGMÁTICOS O CULTURALES
- FOMENTAR Y ESTIMULAR EL EMPLEO DE LOS RECURSOS PROPIOS Y PROGRESAR HACIA TÉCNICAS DE AUTOAPRENDIZAJE.

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

- Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción.
- Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
- Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.
- Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.
- Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
- Conocer las diferencias más relevantes entre los sistemas lingüísticos del rumano y castellano/catalán
- Afianzar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral.
- Identificar los elementos culturales que pueden plantear problemas de traducción
- Poner en práctica los mecanismos de documentación necesarios para resolver problemas relativos a contenidos semánticos, pragmáticos o culturales
- Iniciar en las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral.
- Alcanzar el nivel C1 del MCERL

 

 

Dades generals

Codi: 32968
Professor/a responsable:
ILIESCU GHEORGHIU, CATALINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix