Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA D (II): ROMANÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Lengua D Rumano II, ubicada en el segundo cuatrimestre del 2º curso del Grado, es una continuación de la iniciación en rumano como tercera lengua extranjera que enriquecerá el dominio lingüístico del alumnado de traducción ofreciéndole la posibilidad de ampliar la gama de sus lenguas de trabajo. Tratándose aún, a este nivel, de una iniciación, se basa en la adquisición de las destrezas y los conocimientos básicos sobre la lengua y la cultura rumanas. Pretende ofrecer las herramientas lingüísticas y los recursos de formación y autoformación a partir de las cuales el alumnado pueda comenzar a desarrollar las cuatro destrezas fundamentales: comprensión escrita y oral y expresión escrita y oral con el fin de garantizar la progresión necesaria de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y proporcionar la preparación adecuada para el siguiente nivel. También sirve de preparación para la siguiente asignatura de lengua rumana, Rumano III (3º curso).

Las asignaturas de Lengua D se identifican con la tercera lengua extranjera de los alumnos de la carrera de Traducción e Interpretación, procedentes de los itinerarios en lengua alemana, francesa e inglesa, respectivamente. El perfil actual que el mercado laboral demanda de los profesionales en Traducción e Interpretación requiere un buen dominio en, al menos, dos idiomas extranjeros de gran circulación y un amplio conocimiento en alguna lengua de menor circulación.

Se empleará una perspectiva marcadamente contrastiva a la hora de activar las distintas competencias y destrezas. Con ello se da respuesta a las necesidades formativas específicas de un futuro traductor y/o intérprete, las cuales difieren, sustancialmente, de aquellas de un estudiante de filología. Por tanto, se potenciará el estudio y aprendizaje de la gramática y del vocabulario rumanos de forma contrastiva respecto de la gramática y del vocabulario españoles, catalanes, italianos y/o franceses.

Las 3 lenguas de interacción en clase: catalán, español, rumano.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell A1; amb aquesta finalitat s'haurà de:

 • Estudiar el tercer idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Iniciar en les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular la utilització dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos formativos:

El alumnado debe conseguir el nivel A1

1. Estudiar el tercer idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna y, por lo tanto, disociando las dos lenguas en contacto.
2. Iniciar en las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral.
3. Utilizar recursos informáticos para la práctica de la expresión oral y escrita.
4. Fomentar y estimular la utilización de los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje.

Objetivos específicos aportados por el profesorado:
5. Desarrollar la capacidad analítica de los estudiantes en lo que concierne el estudio y la comprensión de la gramática extranjera (en contraste con la de la lengua materna).
6. Propiciar la comprensión de las diferencias culturales (rumano-español/catalán).

 

 

Dades generals

Codi: 32925
Professor/a responsable:
CARAMANGIU, ANAMARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix