Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TERMINOLOGIA I DOCUMENTACIÓ APLICADES A LA TRADUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Presentación de los fundamentos de la Terminología y de la Documentación como materia científica y de sus funciones y aplicaciones más comunes. Se trata de una disciplina teórico-práctica en su desarrollo y enfocada fundamentalmente a la adquisición por parte del alumnado de técnicas y métodos de trabajo en el tratamiento, sistematización, búsqueda, interpretación, valoración y clasificación de las lenguas de especialidad y los problemas de anisomorfismo cultural y lingüístico con el fin de capacitar a los alumnos para que resuelvan problemas léxicos, interculturales, textuales o de gestión terminológica en un contexto de traducción tanto referencial como especializada (perfiles profesionales en memoria), con especial atención a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals:

 • Comprendre el concepte de documentació aplicada a la traducció, tant en la seua faceta investigadora com pràctica.
 • Conèixer les característiques distintives dels suports usats per a emmagatzemar i recuperar la informació.
 • Conèixer els criteris d'avaluació de la fiabilitat d'aquests mitjans.
 • Conèixer les tècniques de recerca i filtres qualitatius i quantitatius més adequats per a cada mitjà.
 • Conèixer el concepte  i utilitat de text paral·lel i comparable.
 • Comprendre el concepte de terminologia com a disciplina en el marc de la lingüística actual.
 • Conèixer les funcions i aplicacions actuals de la terminologia.
 • Entendre el problema de la diversitat textual i els diferents nivells d'especialització.
 • Conèixer i dominar els mecanismes d'anàlisi lingüística i pragmàtica característics dels textos produïts dins d'un àmbit especialitzat
 • Reconèixer la unitat terminològica com a unitat pròpia del discurs especialitzat, processos de formació i normalització.
 • Conèixer els recursos i eines terminològiques per al traductor.
 • Conèixer com es fa un treball terminològic d'acord amb la metodologia i els recursos actuals.

 

Procedimentals:

 • Ser capaç d'analitzar racionalment les característiques distintives d'un mitjà de documentació.
 • Ser capaç d'avaluar racionalment la fiabilitat d'un mitjà de documentació.
 • Ser capaç de fixar la informació rellevant per a cada situació de traducció.
 • Ser capaç de trobar aquesta informació, sintetitzar-la i convertir-la en proposta de traducció d'acord amb la finalitat del text terme.
 • Ser capaç de trobar i jerarquitzar bibliografia rellevant per a aprofundir en assumptes relacionats amb la disciplina de la traducció.
 • Ser capaç d'elaborar una bibliografia comentada d'acord amb la metodologia actual.
 • Ser capaç de localitzar textos paral·lels i comparables rellevants, d'avaluar-los i descriure els recursos lèxics i estilístics utilitzables en traducció.
 • Ser capaç de localitzar els termes en contextos de comunicació especialitzada.
 • Ser capaç de produir treballs terminològics.
 • Ser capaç de recuperar la informació que el text especialitzat proporciona des del punt de vista lingüístic i pragmàtic.
 • Ser capaç de reflexionar sobre els processos lingüístics d'adaptació del llenguatge al context d'ús.
 • Ser capaç d'identificar els termes tenint en compte el nivell d'especialització del text.
 • Ser capaç d'utilitzar els bancs de dades, diccionaris, etc. disponibles en la xarxa per al traductor.
 • Ser capaç de traduir textos especialitzats tenint en compte la diversitat textual i el nivell d'especialització
 • Ser capaç d'extraure la terminologia d'un camp segons les necessitats dels seus usuaris, la finalitat, etc.
 • Ser capaç d'elaborar obres terminològiques (glossaris, diccionaris, bases de dades, etc.).  

 

Actitudinals:

 • Adoptar una actitud crítica i valorativa respecte de la informació lèxica i sociocultural oferida en mitjans tant tradicionals com cibernètics.
 • Mantenir una actitud constant de voluntat d'aprenentatge.
 • Mostar interès per a integrar interdisciplinàriament els coneixements documentals adquirits amb altres matèries aplicades a la traducció.
 • Demostrar responsabilitat en les tasques individuals amb una actuació activa i dinàmica.
 • Exposar les idees i reflexions pròpies respectant la diversitat cultural i lingüística dels interlocutors.
 • Complir els compromisos adquirits en l'exercici del treball col·laboratiu de manera activa i dinàmica.
 • Estar capacitat per a l'actualització permanent mitjançant  la recerca de materials i recursos.
 • Adoptar una actitud crítica i valorativa respecte dels productes terminològics i terminogràfics existents en el mercat per als traductors.
 • Desenvolupar una actitud crítica davant de la problemàtica teòrica i pràctica que envolta la creació i normalització dels termes en l'àmbit de l'espanyol professional i acadèmic.
 • Compartir i transmetre en l'activitat professional valors socials i culturals que s'adiguen amb la diversitat de l'espanyol.
 • Estar capacitat per a l'actualització permanent mitjançant  la recerca de materials i recursos relacionats amb la terminologia en llengua espanyola.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

* En conjunto, ser capaz de reconocer las necesidades de documentación, de establecer criterios racionales y eficientes de búsqueda y de seleccionar la información adecuada para cada contexto comunicativo.

* Ser capaz de resolver problemas terminológicos relacionados con la traducción especializada.

 

 

Dades generals

Codi: 32511
Professor/a responsable:
BOTELLA TEJERA, CARLA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix