Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ LITERÀRIA AVANÇADA B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En el marco de la asignatura Traducción Literaria (32836), el alumno ha adquirido previamente las competencias y técnicas básicas propias de la traducción de textos literarios. Consiguientemente, en la asignatura optativa Traducción Literaria Avanzada Alemán son objeto de análisis y traducción textos de mayor complejidad a todos los niveles con el fin de potenciar el entrenamiento disciplinar.

El objetivo fundamental de la asignatura es formar y completar la subcompetencia cultural y humanística del futuro profesional integrándola en el conjunto de competencias traductoras.

Asimismo, la traducción de textos literarios debe desarrollar la capacidad analítica de las estructuras gramaticales y el discernimiento de los valores léxico-semánticos de textos de alta formalización lingüística.   

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les particularitats del llenguatge literari més complex (poesia, lieratura experimental, literatura clàssica).
 • Conèixer en profunditat l'estructura de composició dels textos literaris en la llengua B i A, amb especial atenció a les seues diferències sistemàtiques.
 • Escriure en una llengua d'arribada idònia com si estiguera escrit originalment en aquest idioma.
 • Exercir la lectura crítica dels textos literaris.
 • Mostrar respecte a les diferències expressives en cada llengua com a manifestació de la seua cosmovisió.
 • Dominar la diacronia dels paràmetres de la visió en llengua B i hispana del món a través dels textos.
 • Fer traduccions en condicions (terminis, requisits formals, factura, carta explicativa, etc.) semblants a les del món professional.
 • Revisar les traduccions centrant-se en la major optimització estilística en la llengua d'arribada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Profundizar en los distintos comportamientos traductivos para potenciar su entrenamiento disciplinar.

Formar y completar la subcompetencia cultural y humanística del futuro profesional integrándola en el conjunto de competencias traductoras.

Desarrollar la capacidad analítica de las estructuras gramaticales y el discernimiento de los valores léxico-semánticos de textos literarios de alta formalización lingüística en español y alemán.   

Escribir en una lengua término adecuada a las características del texto literario original.

Aproximar al alumnado al mundo profesional mediante la realización de traducciones en condiciones similares a las de dicho ámbito (plazos, factura, carta explicativa, etc.)

Concienciar al alumnado de la necesidad de un saber universal que implica el texto literario por parte de la persona que traduce. 

 

 

Dades generals

Codi: 32851
Professor/a responsable:
MONTES FERNANDEZ, ANTONIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix