Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ LITERÀRIA AVANÇADA B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

En el marco de la asignatura Traducción Literaria (32836), el alumno ha adquirido previamente las competencias y técnicas básicas propias de la traducción de textos literarios. Consiguientemente, en la asignatura optativa Traducción Literaria Avanzada Alemán son objeto de análisis y traducción textos de mayor complejidad a todos los niveles con el fin de potenciar el entrenamiento disciplinar. El objetivo fundamental de la asignatura es formar y completar la subcompetencia cultural y humanística del futuro profesional integrándola en el conjunto de competencias traductoras. Asimismo, la traducción de textos literarios debe desarrollar la capacidad analítica de las estructuras gramaticales y el discernimiento de los valores léxico-semánticos de textos de alta formalización lingüística.   

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les particularitats del llenguatge literari més complex (poesia, lieratura experimental, literatura clàssica).
 • Conèixer en profunditat l'estructura de composició dels textos literaris en la llengua B i A, amb especial atenció a les seues diferències sistemàtiques.
 • Escriure en una llengua d'arribada idònia com si estiguera escrit originalment en aquest idioma.
 • Exercir la lectura crítica dels textos literaris.
 • Mostrar respecte a les diferències expressives en cada llengua com a manifestació de la seua cosmovisió.
 • Dominar la diacronia dels paràmetres de la visió en llengua B i hispana del món a través dels textos.
 • Fer traduccions en condicions (terminis, requisits formals, factura, carta explicativa, etc.) semblants a les del món professional.
 • Revisar les traduccions centrant-se en la major optimització estilística en la llengua d'arribada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Profundizar en los distintos comportamientos traductivos para potenciar su entrenamiento disciplinar.

Formar y completar la subcompetencia cultural y humanística del futuro profesional integrándola en el conjunto de competencias traductoras.

Desarrollar la capacidad analítica de las estructuras gramaticales y el discernimiento de los valores léxico-semánticos de textos literarios de alta formalización lingüística en español y alemán.   

Escribir en una lengua término adecuada a las características del texto literario original.

Aproximar al alumno al mundo profesional mediante la realización de traducciones en condiciones similares a las de dicho ámbito (plazos, factura, carta explicativa, etc.)

Concienciar al alumno de la necesidad de un saber universal que implica el texto literario por parte deltraductor.

 

 

Dades generals

Codi: 32851
Professor/a responsable:
MONTES FERNANDEZ, ANTONIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix