Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA C-A (II): ALEMANY-ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

 La asignatura tiene 6 créditos: 1,2 teóricos y 1,2 prácticos, y 3,6 de trabajo del alumnado.

 La asignatura tiene 6 créditos: 1,2 teóricos y 1,2 prácticos, y 3,6 de trabajo del alumnado.

Esta asignatura constituye una continuación de la "Traducción general C-A(I)" de 3º, por lo que se tratará de profundizar en los aspectos ya estudiados en ella; de ahí que los contenidos de la misma sean en parte los mismos, aunque tratados en un mayor nivel de profundidad y a partir de textos con un grado de dificultad más alta, pero de las mismas clases textuales ya vistas en la asignatura anterior. Se trata, como la citada, de una asignatura inherentemente transversal, con una clara relación con el aprendizaje de la lengua y la cultura, y en la que ya podrán traducirse textos de carácter más especializado. Por tratarse de alumnos con un bagaje en teoría y práctica de la tradución en su lengua B, se hará menos hincapié en aspectos profesionales y más en los de documentación y de corrección en la lengua meta.

Para las clases prácticas se utilizarán textos de carácter general y semiespecializado y dificultad progresiva media-alta.

Prerrequisito: nivel B2 en la Lengua B alemán.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.11 : Assimilar convencions bàsiques d'escriptura.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.13 : Iniciar-se en l'expressió oral i escrita.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.1 : Conèixer els aspectes teòrics, els corrents traductològics actuals i altres aproximacions interdisciplinàries del camp de la traducció.
 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

CONCEPTUALS

 • Aprofundir en els aspectes professionals bàsics.
 • Conèixer els principis metodològics i les estratègies bàsiques del processe traductor.
 • Dominar els elements contrastius fonamentals entre LA LLENGUA ESTRANGERA i l'espanyola.
 • Detectar i resoldre els problemes de traducció que presenten textos escrits de diferent tipologia o gènere (article periodístic, turístic, divulgatiu, etc.).

PROCEDIMENTALS

 • Utilitzar recursos informàtics per a la traducció.
 • Preparar l'alumne per a l'ús de diccionaris i obres de consulta en Internet.
 • Desenvolupar la competència traductora de textos no especialitzats. 
 • Desenvolupar la capacitat de comprensió de textos escrits en LLENGUA ESTRANGERA.
 • Desenvolupar la capacitat d'expressió escrita en llengua espanyola.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar i revisar traduccions pròpies i d'altres.

ACTITUDINALS

 • Capacitat d'autoaprenentatge i de treball en equip. 
 • Sensibilització per l'activitat de traducció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

CONTINUACIÓN DE LA ASIGNATURA ANTERIOR QUE, ADEMÁS DE CONSTITUIR UN ESCALÓN SUPERIOR EN LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS GENERALES, SUPONE UNA INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA. POR ESTA RAZÓN, LOS OBJETIVOS FORMATIVOS DE ESTA ASIGNATURA SON BÁSICAMENTE LOS MISMOS QUE EN LA ANTERIOR, PERO CON UN NIVEL DE EXIGENCIA CLARAMENTE MAYOR.

 

 

Dades generals

Codi: 32843
Professor/a responsable:
PEREZ BLAZQUEZ, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix