Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ ECONÒMICA, COMERCIAL I FINANCERA B-A/A-B (I): ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La traducción del lenguaje y léxico económico, comercial y financiero. Sus diferentes formas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.9 : Aplicar els coneixements extralingüístics a la comprensió de textos.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.1 : Conèixer els aspectes teòrics, els corrents traductològics actuals i altres aproximacions interdisciplinàries del camp de la traducció.
 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Abordar els problemes de traducció que es presenten en les varietats específiques de l'alemany econòmic, comercial i financer.
 • Exercitar per mitjà de textos autèntics i mostres de traducció seleccionades les diferències d'ordre paradigmàtic i sintagmàtic que presenten l'alemany econòmic, el comercial i el financer.
 • Practicar amb textos ja traduïts amb l'objectiu d'aconseguir solucions pràctiques que ens permeten millorar i resoldre les qüestions contrastivas d'importància abordades prèviament per altres traductors.
 • Dominar les eines lingüístiques necessàries per a la resolució dels problemes de la traducció de l'alemany econòmic, comercial i financer a l'espanyol.
 • Conèixer i familiaritzar-se amb les eines informàtiques més usuals d'ajuda a la labor del traductor amb la finalitat d'usar-les en la tasca diària del traductor professional.
 • Aprendre a traduir els textos sobre economia en condicions semblants a les de l'activitat professional real a través de l'accés a tots els mitjans auxiliars possibles (documentals, terminològics, informàtics, consultes a experts, etc).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos formativos:

- Abordar los retos de la traducción que se presentan en las variedades específicas del alemán económico, comercial y financiero.
- Practicar intensamente con textos con el objetivo de alcanzar soluciones prácticas que nos permitan mejorar y resolver nuestro cometido.
- Dominar las herramientas lingüísticas necesarias para la resolución de los problemas de la traducción del alemán económico, comercial y financiero al español.
- Conocer y familiarizarse con las herramientas informáticas más usuales de ayuda a la labor del traductor con el fin de emplearlas en el quehacer diario del traductor profesional.
- Aprender a traducir los textos sobre economía en condiciones parecidas a las de la actividad profesional, teniendo en consiedración las dificultades reales y el tiempo disponible. Consultas a expertos, etc).
- Objetivos específicos aportados por el profesorado:

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

El objetivo principal de esta asignatura consiste en introducir las nociones y conocimientos básicos del campo de la economía, analizar los rasgos característicos del lenguaje y de la terminología de esta especialidad, identificar las principales dificultades que plantea al traductor, familiarizar al alumnado con los materiales e instrumentos de consulta y apoyo más relevantes del ámbito económico y en la combinación lingüística alemán-español. Asimismo, se presentarán los medios de comunicación más importantes procedentes del ámbito económico (prensa y medios audiovisuales), sobre todo los más destacados en la combinación lingüística, con los que los estudiantes han de familiarizarse para conocer en profundidad los procesos y acontecimientos de carácter económico que tienen lugar en la actualidad y cuyas repercusiones tienen un reflejo muy directo en la vida diaria. A través de la lectura de artículos de prensa, que serán debatidos en clase, se tratará de mejorar la competencia de comprensión de la realidad económica que se presenta en los textos correspondientes. Se pretende que los estudiantes adquieran un conocimiento panorámico de los distintos subcampos y divisiones de la economía (macro y microeconomía, sector primario, secundario, terciario, finanzas, comercio, administración, etc.). Los talleres de traducción buscarán afianzar y completar las competencias generales adquiridas a lo largo de los primeros tres cursos de la titulación a través de la introducción de las competencias específicas del campo económico y fomentarán el trasvase y la aplicación de las mismas a los rasgos concretos del lenguaje económico. A través de la traducción de textos procedentes de distintos subcampos de la economía (administrativo-institucional, financiero, comercial) con diferentes grados de abstracción (desde textos divulgativos, orientados a consumidores comunes hasta textos dirigidos a expertos en la materia) se pretende que los estudiantes logren una competencia traslativa sólida a nivel inicial en la especialidad.     

 

 

Dades generals

Codi: 32842
Professor/a responsable:
MARTINEZ-QUINTANILLA YAGO, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix