Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (II): ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Interpretación Lengua B-A/A-B (II): Alemán-Español/Español-Alemán
CÓDIGO: 32841
CURSO: 4
SEMESTRE: 1
CRÉDITOS ECTS: 6
DEPARTAMENTO Y ÁREAS: Traducción e Interpretación
ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: Grado en Traducción e Interpretación
CONTEXTO DE LA ASIGNATURA: Asignatura obligatoria dedicada a afianzar las destrezas de la interpretación consecutiva y a sentar las bases, tanto teóricas como prácticas, de la interpretación simultánea.
PROFESOR/A RESPONSABLE: Juan-Norbert Cubarsí Elfering
PROFESORADO: Juan-Norbert Cubarsí Elfering 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.
 • CE2.3 : Dominar els instruments i les eines bàsiques de la interpretació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.9 : Assimilar els principis metodològics de la interpretació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Familiaritzar-se amb les diferents situacions en què s'utilitza la interpretació consecutiva, siga en la seua variant monóloga (de conferències i reunions) o en la seua variant  dialógica (en els serveis públics).
 • Conèixer les situacions i dificultats pròpies de la modalitat consecutiva, així com maneres d'enfrontar-s'hi.
 • Iniciar-se en les tècniques de la interpretació simultània i entendre l'interfície entre la IC i la IS.

Procedimentals

 • Aprendre les tècniques específiques aplicables a cada intercanvi interpretat en manera consecutiva.
 • Conèixer les etapes del  procés d'interpretació consecutiva (comprensió, retenció, reformulació).
 • Perfeccionar l'escolta activa i l'anàlisi del discurs.
 • Dominar les tècniques d'anotació i memorització.
 • Desenvolupar tècniques d'oratòria i reformulació.
 • Efectuar una interpretació consecutiva acceptable tant directa com inversa de textos o intercanvis lingüístics d'una dificultat mitjana.

Actitudinals

 • Conèixer els codis deontològics i de bones pràctiques aplicables a la interpretació.
 • Saber prendre decisions adequades segons les circumstàncies específiques de cada intercanvi lingüístic interpretat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Competencias específicas (CE):

• C.E. 2.3 Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.

• C.E. 2.7 Desarrollar razonamientos críticos.

• C.E. 2.8 Aprender con autonomía.

• C.E. B 2.11 Saber identificar y entender varias variedades de lengua (geográficas, sociales, etc.).

• C.E. B 2.12 Pronunciar y entonar correctamente.

• C.E. B 2.13 Expresar las ideas con claridad.

• C.E. B 2.14 Desarrollar estrategias comunicativas.

• C.E. 3.1 Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.

• C.E. B.3.2 Consolidar los conocimientos básicos de la cultural asociada a la lengua B (costumbres de la vida cotidiana, fiestas, tradiciones, modos, geografía, sistemas educativos, prensa, etc.).

• C.E. 4.3 Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.

• C.E. 4.4 Crear y gestionar bases de datos terminológicas.

• C.E. 4.5 Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación.

• C.E. 5.1 Desarrollar razonamientos críticos.

• C.E. 5.3 Ser capaz de tomar decisiones.

• C.E. 5.4 Ser capaz de aprender con autonomía.

• C.E. 5.5 Ser capaz de trabajar en equipo.

• C.E. 5.5.bis Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.

• C.E. 5.8 Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.

• C.E. 5.12 Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios éticos y protocolarios, modalidades y etapas de trabajo, etc.).

• C.E. 6.1 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico.

• C.E. 6.2 Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea, capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).

• C.E. 6.3  Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.

• C.E. 7.1 Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción o interpretación.

• C.E. 7.8 Asimilar la importancia de la calidad en lengua meta.

• C.E. 7.9 Asimilar la importancia de la fase de comprensión.

• C.E. 7.17 Asimilar los principios metodológicos de la interpretación.

• C.E. 7.18 Desarrollar habilidades lingüísticas relacionadas con la interpretación.

 

 

 

Dades generals

Codi: 32841
Professor/a responsable:
CUBARSI ELFERING, JUAN-NORBERT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix