Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA C-A (I): ALEMANY-ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura tiene 6 créditos; 1,2 teóricos y 1,2 prácticos, y 3,6 de de trabajo del alumnado.
Por su propia naturaleza de iniciación a la traducción alemán-españoL se trata de una asignatura inherentemente transversal, con una clara relación con el aprendizaje de lengua, de cultura, que deberá servir de base para las traducciones de textos más especializados que se cursarán en el cuatrimestre siguiente. Por tratarse ya de alumnos con un bagaje en teoría y práctica de la tradución en su lengua B, por lo que se hará menos hincapié en aspectos profesionales y sí de documentación, de profundización en la lengua y de contrastes lingüístico-culturales.
Para las clases prácticas se utilizarán textos de carácter general y dificultad progresiva media-alta.

Prerrequisito: nivel B1/B2 en la Lengua B alemán

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.11 : Assimilar convencions bàsiques d'escriptura.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.13 : Iniciar-se en l'expressió oral i escrita.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.1 : Conèixer els aspectes teòrics, els corrents traductològics actuals i altres aproximacions interdisciplinàries del camp de la traducció.
 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

CONCEPTUALS

 • Familiaritzar-se amb els problemes bàsics que planteja la traducció per a resoldre'ls.
 • Familiaritzar-se amb les tècniques i les estratègies traductològiques apropiades en cada cas.
 • Practicar la traducció a nivell interlingüístic i intralingüístic, i intercultural.
 • Aprofundir en les diferents característiques lingüístiques i pragmàtiques de la LO (llengua original) i la LA (llengua d'arribada)
 • Conèixer i familiaritzar-se, mitjançant la traducció de textos, amb les cultures de les llengües de treball.

PROCEDIMENTALS

 • Utilitzar recursos informàtics per a la traducció.
 • Preparar l'alumne per a l'ús de diccionaris i obres de consulta en Internet.
 • Desenvolupar la competència traductora de textos no especialitzats. 
 • Desenvolupar la capacitat d'expressió escrita en llengua ESTRANGERA.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar i revisar traduccions pròpies i d'altres.

ACTITUDINALS

 • Capacitat d'autoaprenentatge i de treball en equip.
 • Sensibilització per l'activitat de traducció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos generales:

1. Conocer los principales elementos de contraste entre ambas lenguas.

2. Conocer la estructura básica de composición de los textos referenciales en ambas lenguas.

3. Dominar las diferencias ortotipográficas más importantes.

4. Conocer las convenciones, ventajas y limitaciones del trabajo en equipo e individual.

Objetivos conceptuales

1. Dominar los elementos de interferencia lexicosemántica.

2. Dominar los elementos de interferencia morfosintáctica.

3. Dominar los elementos básicos de interferencia estilística (registro).

4. Asimilar la naturaleza de doble tensión contradictoria de la traducción, como imitación del original y producción de un texto óptimo según reglas distintas a las que rigen el original.

5. Asimilar el hecho de que nunca existe una única solución válida pero sí múltiples inadecuadas.

Objetivos procedimentales

1. Escribir en una lengua término correcta como si estuviera escrito originalmente en dicho idioma.

2. Detectar los elementos culturales específicos de ambas culturas.

3. Distinguir con actitud crítica las potencialidades de los distintos medios de documentación, muy especialmente en lo que respecta a los diferentes tipos de diccionario (bilingües/monolingües; de aprendizaje/de uso familiar/profesionales).

Objetivos actitudinales

1. Demostrar interés por la corrección en el texto meta.

2. Revisar las traducciones buscando la mayor optimización comunicativa en LT.

 

 

Dades generals

Codi: 32837
Professor/a responsable:
SERRANO BERTOS, ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix