Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (I): ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Interpretación Lengua B-A/A-B 1: Alemán

CÓDIGO: 32835

CURSO: 3º

SEMESTRE: 2º

CRÉDITOS ECTS:  6

DEPARTAMENTO Y ÁREAS:  Traducción e Interpretación

ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: Grado en Traducción e Interpretación

CONTEXTO DE LA ASIGNATURA: Asignatura obligatoria dedicada a sentar las bases teóricas, prácticas y profesionales de la interpretación en sus modalidades fundamentales (interpretación de enlace, interpretación consecutiva e interpretación simultánea).

PROFESOR/A RESPONSABLE: Juan-Norbert Cubarsí Elfering

PROFESORADO: Juan-Norbert Cubarsí Elfering

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.10 : Desenvolupar estratègies comunicatives.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.
 • CE2.3 : Dominar els instruments i les eines bàsiques de la interpretació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.9 : Assimilar els principis metodològics de la interpretació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals:

 • Entendre els tres modes fonamentals de la interpretació, el seu ús, i les tècniques i estratègies necessàries per a efectuar una interpretació adequada.
 • Conèixer els dos principals vessants de la interpretació: la de congressos i la d'interpretació davant dels serveis públics.
 • Adquirir els instruments necessaris per al desenvolupament de les destreses corresponents als diferents modes d'interpretació.
 • Entendre els aspectes afectius relacionats amb la interpretació.
 • Presentar alguns conceptes bàsics relacionats amb la professionalització del camp de la interpretació.

Procedimentals:

 • Introduir les tècniques específiques aplicables a cada manera d'interpretació: la traducció a vista, la interpertación consecutiva i la interpretació simultània.
 • Potenciar l'escolta activa, la comprensió, l'anàlisi i l'abstracció de textos.
 • Promoure la capacitat de concentració i memorització així com la capacitat d'anticipació i reacció.
 • Impulsar l'habilitat de “reformular” la informació.
 • Iniciar una estratègia de presa de notes.
 • Desenvolupar la facultat de parlar en públic i aprendre estratègies de control dels nervis.
 • Aprendre les tècniques de la traducció a vista.
 • Efectuar una interpretació  acceptable en els tres modes d'interpretació de textos o intercanvis lingüístics de temàtica general i d'un nivell de dificultat bàsic.

Actitudinals:

 • Fomentar l'autoeficàcia.
 • Desenvolupar tècniques per al control de nervis.
 • Entendre la responsabilitat de l'intèrpret en les seues actuacions professionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 

Conceptuales:

Entender los tres modos fundamentales de la interpretación, su uso, y las técnicas y estrategias necesarias para efectuar una interpretación adecuada.
Adquirir los instrumentos necesarios para el desarrollo de las destrezas correspondientes a los diferentes modos de interpretación.
Presentar algunos conceptos básicos relacionados con la profesionalización del campo de la interpretación.

Procedimentales:

Introducir las técnicas específicas aplicables a cada modo de interpretación: la interpretación de enlace o bilateral, la interpertación consecutiva y la interpretación simultánea.
Potenciar la escucha activa, la comprensión, el análisis y la abstracción de textos.
Potenciar el dominio de las lenguas A y B, en este caso, del español y del alemán, superando la expresión cotidiana para lograr una expresión adecuada al ámbito profesional.
Promover la capacidad de concentración y memorización así como la capacidad de anticipación y reacción.
Impulsar la habilidad de “reformular” la información.
Iniciar una estrategia de toma de notas.
Desarrollar la facultad de hablar en público y aprender estrategias de control de los nervios.
Aprender las técnicas de la traducción a vista.
Efectuar una interpretación aceptable en el modo de interpretación consecutiva.

Actitudinales:

Fomentar la auto-eficacia.
Desarrollar técnicas para el control de nervios.
Entender la responsabilidad del intérprete en sus actuaciones profesionales.

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 32835
Professor/a responsable:
CUBARSI ELFERING, JUAN-NORBERT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix