Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ TECNICOCIENTÍFICA B-A/A-B: ALEMANY-ESPANYOL/ESPANYOL-ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La traducción del lenguaje y léxico científico-técnico. Sus diferentes formas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.
 • CG5 : Competència de compromís ètic. Capacitat de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.10 : Desenvolupar estratègies comunicatives.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).
 • CE1.9 : Aplicar els coneixements extralingüístics a la comprensió de textos.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.
 • CE2.3 : Dominar els instruments i les eines bàsiques de la interpretació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.1 : Conèixer els aspectes teòrics, els corrents traductològics actuals i altres aproximacions interdisciplinàries del camp de la traducció.
 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

• Ser capaç de traduir amb precisió i eficàcia textos especialitzats cientificotècnics i obtenir resultats amb la qualitat i a precisió que s'exigeix en l'àmbit professional

• Conèixer la metodologia de la traducció especialitzada, amb especial referència al camp de la tecnologia amb textos originals redactats en alemany (manuals d'instruccions de diferents tipus de maquinària amb grups electrògens, mecànics, pneumàtics i hidràulics. Explicació i comprensió dels conceptes tècnics i els diferents components de la maquinària, així com dels problemes habituals que presente la traducció tecnicocientífica.

• Identificar problemes de traducció específics en textos especialitzats de cadascun dels camps esmentats i optar per solucions adequades.

• Aprendre a localitzar fonts documentals adequades, establir el seu grau de validesa i utilitzar-les en la traducció especialitzada.

• Conèixer les convencions ortotipogràfiques en les llengües de treball, les normes bàsiques i procediments habituals de presentació, i les convencions d'elements no verbals (figures, esquemes, taules, etc.).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos formativos:

- Abordar los retos de la traducción que se presentan en las variedades específicas del alemán y el castellano técnico.
- Practicar intensamente con textos con el objetivo de alcanzar soluciones prácticas que nos permitan mejorar y resolver nuestro cometido.
- Dominar las herramientas lingüísticas necesarias para la resolución de los problemas de la traducción del alemán técnico al español y viceversa.
- Conocer y familiarizarse con las herramientas informáticas más usuales de ayuda a la labor del traductor con el fin de emplearlas en el quehacer diario del traductor profesional.
- Aprender a traducir los textos técnicos en condiciones parecidas a las de la actividad profesional, teniendo en consiedración las dificultades reales y el tiempo disponible. Consultas a expertos, etc).
- Objetivos específicos aportados por el profesorado:

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

El objetivo principal de esta asignatura consiste en introducir las nociones y conocimientos básicos de los diferentes campos técnicos, analizar los rasgos característicos del lenguaje y de la terminología de esta especialidad, identificar las principales dificultades que plantea al traductor, familiarizar al alumnado con los materiales e instrumentos de consulta y apoyo más relevantes del ámbito técnico y en la combinación lingüística alemán-español. Asimismo, se presentarán diferentes tipos de textos procedentes del ámbito técnico, sobre todo los más destacados en la combinación lingüística, con los que los estudiantes han de familiarizarse para conocerlos en profundidad. Se pretende que los estudiantes adquieran un conocimiento panorámico de los distintos subcampos y divisiones del sector técnico. Los talleres de traducción buscarán afianzar y completar las competencias generales adquiridas a lo largo de los primeros tres cursos de la titulación a través de la introducción de las competencias específicas del campo económico y fomentarán el trasvase y la aplicación de las mismas a los rasgos concretos del lenguaje técnico. A través de la traducción de textos procedentes de distintos subcampos técnicos con diferentes grados de abstracción (desde textos a consumidores comunes hasta textos dirigidos a expertos en la materia, técnicos de mantenimiento e ingenieros) se pretende que los estudiantes logren una competencia traslativa sólida a nivel inicial en la especialidad.     

 

 

Dades generals

Codi: 32832
Professor/a responsable:
MARTINEZ-QUINTANILLA YAGO, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix