Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA C (III): ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura Lengua C (III) Alemán, ubicada en el primer cuatrimestre del 2º curso del Grado, es continuación de las asignaturas Lengua C (I) Alemán y Lengua C (II) Alemán y precede la asignatura Lengua C (IV) Alemán. Se basa, pues, en las destrezas y conocimientos previamente adquiridos en las mencionadas materias. Pretende completar y profundizar estos con el fin de garantizar la progresión necesaria de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y proporcionar la preparación adecuada para el siguiente nivel. También sirve de preparación para las subsiguientes asignaturas de Traducción General directa e inversa (3º y 4º curso).

Las asignaturas de Lengua C se identifican con la segunda lengua extranjera de los alumnos de la carrera de Traducción e Interpretación, procedentes de los itinerarios en lengua francesa e inglesa, respectivamente. El perfil actual que el mercado laboral demanda de los profesionales en Traducción e Interpretación requiere un amplio conocimiento en, al menos, dos idiomas extranjeros. De ahí la importancia de que se garantice la adquisición de una sólida formación lingüística y cultural, no sólo en la primera lengua extranjera sino también en la segunda. La asignatura Lengua C (III) contribuye, dentro de la serie de las Lenguas C, a este objetivo.

Se empleará una perspectiva marcadamente contrastiva a la hora de activar las distintas competencias y destrezas. Con ello se da respuesta a las necesidades formativas específicas de un futuro traductor y/o intérprete, las cuales difieren, sustancialmente, de aquellas de un estudiante de filología. Por tanto, se potenciará el estudio y aprendizaje de la gramática alemana de forma contrastiva respecto de la gramática española (e inglesa). En consecuencia, se está reconociendo el hecho de que la asignatura Lengua C III Alemán (al igual que las demás lenguas de la carrera de Traducción e Interpretación) tiene el fin de proporcionar al estudiante los conocimientos y habilidades necesarias para afrontar con éxito la actividad propia de un profesional del mundo traslativo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell A2/B1; amb aquesta finalitat s'haurà de:

 • Estudiar el segon idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Desenvolupar les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular la utilització dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.
 • Reforçar el coneixement i l'ús de la llengua C per part dels alumnes per a millorar la seua formació traductora.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El alumnado ha de conseguir el nivel A2/B1. Para lograr ese objetivo se deberá:

 

Estudiar el segundo idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna y, por lo tanto, disociando las dos lenguas en contacto.
Desarrollar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. 
Utilizar recursos informáticos para la práctica de la expresión oral y escrita.
Fomentar y estimular el empleo de los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje.
Reforzar el conocimiento y el uso de la lengua C por parte de los alumnos para mejorar su formación traductora.
Desarrollar la capacidad analítica de los estudiantes respecto del estudio y comprensión de la gramática extranjera (en contraste con la de la lengua materna): enfocado desde el punto de vista traductor (no filológico).
Propiciar la intelección de las diferencias estructurales y semánticas del correspondiente par de lenguas (alemán-español).

 

 

Dades generals

Codi: 32821
Professor/a responsable:
LOZANO SAÑUDO, BELEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix