Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (I): ALEMANY-ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

 LA ASIGNATURA TIENE 6 CRÉDITOS: 1,2 TEÓRICOS Y 1,2 PRÁCTICOS Y 3,6 DE TRABAJO DEL ALUMNADO. POR SU PROPIA NATURALEZA DE INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN, SE TRATA DE UNA ASIGNATURA INHERENTEMENTE TRANSVERSAL, CON UNA CLARA RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA CULTURA GERMÁNICAS, QUE DEBERÁ CONSTITUIR LA BASE PARA LAS TRADUCCIONES DE TEXTOS MÁS ESPECIALIZADOS QUE SE CURSARÁN EN EL CUATRIMESTRE SIGUIENTE Y A LO LARGO DE LA CARRERA. 

SE TRATA DE LA PRIMERA ASIGNATURA CON PERFIL PROFESIONALIZANTE DE LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Y, COMO TAL, INTRODUCE EN LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL FUTURO TRADUCTOR E INTÉRPRETE. PARA LAS CLASES PRÁCTICAS SE UTILIZARÁN TEXTOS DE CARÁCTER GENERAL Y DIFICULTAD PROGRESIVA MEDIA.

PRERREQUISITO: nivel A2/B1 en la Lengua B alemán.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals elements de contrast entre les dues llengües.
 • Conèixer l'estructura bàsica de composició dels textos referencials en les dues llengües.
 • Dominar les diferències ortotipogràfiques més importants.
 • Dominar els elements d'interferència lexicosemàntica.
 • Dominar els elements d'interferència morfosintàctica.
 • Dominar els elements bàsics d'interferència estilística (registre).
 • Escriure en una llengua d'arribada correcta com si estiguera escrit originalment en aquest idioma.
 • Llegir els textos com a globalitat, buscant progressivitat, elements focals, intenció comunicativa i lector tipus.
 • Demostrar interès per la correcció en el text d'arribada.
 • Mostrar respecte a les diferències expressives en cada llengua com a manifestació de la seua cosmovisió.
 • Dominar els paràmetres bàsics de la visió germanòfona i hispana del món a través dels textos.
 • Detectar els elements culturals específics de les dues cultures.
 • Detectar el problema específic dels noms propis en tota la seua varietat.
 • Conèixer l'estructura, diferències, possibilitats i limitacions dels principals mitjans de documentació: diccionaris, enciclopèdies, monografies i Internet.
 • Distingir amb actitud crítica les potencialitats dels diferents mitjans de documentació, molt especialment pel que fa als diferents tipus de diccionari (bilingües/monolingües; d'aprenentatge/d'ús familiar/professionals).
 • Conèixer les modalitats i condicions laborals de la traducció en l'actualitat.
 • Fer traduccions en condicions (terminis, requisits formals, factura, carta explicativa, etc.) semblants a les del món professional.
 • Conèixer les convencions, avantatges i limitacions del treball en equip i individual.
 • Conèixer les convencions deontològiques de la traducció com a activitat comunicativa derivada.
 • Assimilar la naturalesa de doble tensió contradictòria de la traducció, com a imitació de l'original i producció d'un text òptim segons regles diferents a les que regeixen l'original.
 • Assimilar que mai hi ha una única solució vàlida però sí múltiples d'inadequades.
 • Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció.
 • Revisar les traduccions buscant la major optimització comunicativa en llengua d'arribada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

Objetivos generales:

1. Conocer los principales elementos de contraste entre ambas lenguas.

2. Conocer la estructura básica de composición de los textos referenciales en ambas lenguas.

3. Dominar las diferencias ortotipográficas más importantes.

4. Conocer las convenciones, ventajas y limitaciones del trabajo en equipo e individual.

Objetivos conceptuales

1. Dominar los elementos de interferencia lexicosemántica.

2. Dominar los elementos de interferencia morfosintáctica.

3. Dominar los elementos básicos de interferencia estilística (registro).

4. Asimilar la naturaleza de doble tensión contradictoria de la traducción, como imitación del original y producción de un texto óptimo según reglas distintas a las que rigen el original.

5. Asimilar el hecho de que nunca existe una única solución válida pero sí múltiples inadecuadas.

Objetivos procedimentales

1. Escribir en una lengua término correcta como si estuviera escrito originalmente en dicho idioma.

2. Detectar los elementos culturales específicos de ambas culturas.

3. Distinguir con actitud crítica las potencialidades de los distintos medios de documentación, muy especialmente en lo que respecta a los diferentes tipos de diccionario (bilingües/monolingües; de aprendizaje/de uso familiar/profesionales).

Objetivos actitudinales

1. Demostrar interés por la corrección en el texto meta.

2. Revisar las traducciones buscando la mayor optimización comunicativa en LT.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 32812
Professor/a responsable:
VALERO CUADRA, MARIA DEL PINO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix