Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA B (I): ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Se trata de la primera asignatura de las correspondientes a la enseñanza de la lengua B, en este caso la lengua alemana, para los futuros traductores de lengua alemana. Se considera prerrequisito para el buen funcionamiento del curso que el alumno comience con un nivel en lengua alemana correspondiente al A2 conforme al marco común europeo de referencia para las lenguas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.10 : Desenvolupar estratègies comunicatives.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell B1/B2; per a arribar-hi s'haurà de:

 • Estudiar el primer idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Desenvolupar les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular l'ocupació dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.
 • Reforçar el coneixement i l'ús de la llengua B per part dels alumnes per a millorar la seua formació traductora.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

OBJETIVOS GENERALES

1.    Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito en lengua B en un nivel equivalente al B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas.
2.    Potenciar la competencia gramatical, la competencia sociolingüística y la competencia pragmática.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.    Dominar el código lingüístico (verbal y no verbal), con conocimientos relativos al vocabulario, la formación de palabras y frases, la pronunciación, la ortografía y la semántica.
2.    En el apartado de competencia sociolingüística, aprender las reglas de comprensión y producción de enunciados en asociación con el contexto sociolingüístico en el que son producidos, dependientes de factores como los participantes, los propósitos de la interacción, las normas, las convenciones, etc. Se regula así la adecuación al contexto y se aprende la variación lingüística que se produce según los diversos elementos de registro.
3.    Adquirir una competencia pragmática, relacionada con el uso funcional de la lengua (entendida como actos de habla) en el proceso de intercambios comunicativos, así como el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia.
4.    Entender las diferentes tipologías textuales, así como los registros lingüísticos.
5.    Adquirir un vocabulario adecuado al nivel exigido.
6.    Ser capaz de expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado en el nivel indicado en los temas a tratar.
7.    Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc., y analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de textos de carácter general o especializado en el nivel correspondiente a un BI según los estándares establecidos en el marco común europeo de referencia para las lenguas.
8.    Ser capaz de producir textos de diferentes tipos y géneros, adaptados al nivel requerido.
9.    Pronunciar y entonar correctamente.
10.    Expresar las ideas con claridad y desarrollar los conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
11.    Entrar en contacto con las fuentes de documentación, especialmente con obras relacionadas con la lengua (diccionarios, glosarios, gramáticas, etc)
12.    Ser capaz de aprender con autonomía
13.    Potenciar las estrategias de lectura, escritura y comunicativas.
14.    Introducir al alumno en la profesión de traductor, para que éste sea competente  para el ejercicio de la profesión.
15.    Trabajar en equipo
16.    Gestionar la información.
17.    Adquirir una competencia psicofisiológica o interpersonal constituida por habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, etc., capacidad de atención, organización y planificación, de análisis y síntesis, de automatización de las tareas más habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad.
18.    Ser capaz de planificar y organizar el trabajo individual y en equipo.
19.    Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico.


 

 

Dades generals

Codi: 32810
Professor/a responsable:
PETER, CLAUDIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix