Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (II): FRANCÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-FRANCÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura obligatoria concebida para dar a conocer al estudiante, desde un punto de vista fundamentalmente práctico, la modalidad consecutiva. Para ello, se realizarán ejercicios prácticos de interpretación consecutiva en los laboratorios de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras, así como en casa a través de la Plataforma virtual utilizada a tal efecto. Estos ejercicios tienen como objetivo proporcionar a los alumnos las destrezas necesarias para poder efectuar interpretaciones consecutivas de complejidad creciente, tanto directas como inversas, tanto en situaciones de interpretación de conferencias como de interpretación en los servicios públicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.
 • CE2.3 : Dominar els instruments i les eines bàsiques de la interpretació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.9 : Assimilar els principis metodològics de la interpretació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Familiaritzar-se amb les diferents situacions en què s'utilitza la interpretació consecutiva, tant en la seua variant monòloga (de conferències i reunions) com en la seua variant  dialògica (en els serveis públics).
 • Conèixer les situacions i dificultats pròpies de la modalitat consecutiva, així com maneres d'enfrontar-s'hi.
 • Iniciar-se en les tècniques de la interpretació simultània i entendre l'interfície entre la IC i la IS.

Procedimentals

 • Aprendre les tècniques específiques aplicables a cada intercanvi interpretat en manera consecutiva.
 • Conèixer les etapes del  procés d'interpretació consecutiva (comprensió, retenció, reformulació).
 • Perfeccionar l'escolta activa i l'anàlisi del discurs.
 • Dominar les tècniques d'anotació i memorització.
 • Desenvolupar tècniques d'oratòria i reformulació.
 • Efectuar una interpretació consecutiva acceptable tant directa com inversa de textos o intercanvis lingüístics d'una dificultat mitjana.

Actitudinals

 • Conèixer els codis deontològics i de bones pràctiques aplicables a la interpretació.
 • Saber prendre decisions adequades segons les circumstàncies específiques de cada intercanvi lingüístic interpretat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

«Interpretación II» se plantea como la continuación lógica de «Interpretación I».  Con esta asignatura se pretende desarrollar dos objetivos concretos:

1- Ofrecer al alumnado las técnicas aplicables en las diferentes fases del acto interpretativo (escucha activa, comprensión, memorización, toma de notas, restitución) con el fin de que estos sean capaces de llevar a cabo una interpretación consecutiva de garantías en un contexto profesional.

2- Hacer de esta asignatura la antesala necesaria que proporcionará una serie de estrategias (selección de la información, reformulación, etc.) que ulteriormente resultarán de gran utilidad en la práctica de la interpretación simultánea («Interpretación III»).

Para lograr estos objetivos se trabajarán progresivamente los siguientes aspectos prácticos:

-la escucha activa (el objetivo es percibir los fenómenos lingüísticos y extralingüísticos que inciden directamente sobre el sentido del discurso y el mensaje vehiculado)
-la comprensión del discurso, ejercicios de análisis y síntesis del discurso
-la memorización
-la reformulación
-la restitución
-la selección de la información
-la improvisación
-la reacción

Se interpretarán discursos sobre temas de actualidad (argumentativos, básicamente aunque no exclusivamente) más largos y de mayor complejidad lógica y estructural a medida que avance el curso.

Los aspectos teóricos serán explicados al hilo de las clases prácticas. Básicamente, desde un punto de vista teórico se expondrán:
- una breve historia de la interpretación consecutiva.
- la particularidades técnicas y profesionales de la consecutiva.
- el mercado profesional de la consecutiva en las organizaciones internacionales y en el mercado privado español.

 

 

Dades generals

Codi: 32741
Professor/a responsable:
MARTINEZ, PATRICK STEPHANE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix