Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA C (IV): FRANCÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En el seno del nuevo grado de Traducción e Interpretación, la asignatura Lengua C(IV): Francés es una asignatura obligatoria, ubicada en el módulo Idioma moderno y en la materia Segundo idioma moderno.

Esta asignatura está relacionada con las Lengua C(I), Lengua C (II) y Lengua C (III): Francés, que tienen como objetivo iniciar al alumnado en el estudio de un segundo idioma extranjero. Además, está estrechamente vinculada con la asignatura Lengua C(V) francés con la que forma un bloque.

La Lengua C(IV) tiene como objetivo profundizar en el estudio de la lengua francesa para así conseguir la competencia comunicativa (oral y escrita) en este segundo idioma moderno en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

El estudio de un segundo idioma moderno es fundamental en el currículum de un traductor, lo cual le permitirá adaptarse a cualquiera de los perfiles profesionales contemplados en la memoria de grado de Traducción e Interpretación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell B1; per a fer-ho s'haurà de:

 • Estudiar el segon idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Desenvolupar les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular l'ocupació dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.
 • Reforçar el coneixement i l'ús de la llengua C per part dels alumnes per a millorar la seua formació traductora.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos conceptuales

1. Desarrollar las competencias para la comprensión oral y escrita.

2. Desarrollar las competencias para la expresión escrita y expresión oral.

Objetivos procedimentales

 3. Estudiar el segundo idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna y, por lo tanto, disociando las dos lenguas en contacto.

4. Utilizar diccionarios, gramáticas y obras de consulta, así como los recursos accesibles a través de Internet.

5. Desarrollar estrategias de escucha de lectura y de producción oral y escrita.

6. Reconocer y servirse correcta y claramente de todos los sonidos del francés.

Objetivos actitudinales

7. Emplear los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje

8. Fomentar el trabajo individual y en equipo

9. Mostrar una actitud respetuosa y no discriminatoria, en las actividades realizadas en marco del aula, y hacia la lengua, cultura y civilización francesas.

 

 

Dades generals

Codi: 32724
Professor/a responsable:
MARTI -, ALEXANDRA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix