Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  TRADUCCIÓN GENERAL INVERSA A-B: CATALÁN-FRANCÉS

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2019-20

Aquesta tercera assignatura de traducció, en aquest cas català-francés, -que forma part d'un bloc de tres assignatures concebut de manera integrada (Traducció general directa B-A I i Traducció general B-A II)- té com a principals objectius que els estudiants seguisquen familiaritzant-se amb els principis bàsics del procés traductor, treballen eficientment de forma autònoma i de forma cooperativa, sàpien emprar de forma eficaç les eines d’ús comú en l'àmbit de la traducció (diccionaris, glossaris, bases de dades, Internet, etc.). Es pretén que assimilen l'estil de treball del traductor professional i dominen les estratègies fonamentals en la traducció de textos.

A partir del context i de les seues implicacions, es pretén que l'estudiant siga capaç d'analitzar el sentit d'un text, tot tenint en compte la seua dimensió comunicativa, pragmàtica i semiòtica. Els textos traduïts en aquesta tercera assignatura no excediran les 1000 paraules.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Sin datos

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

 • Iniciar al estudiante en la traducción mediante lo que hasta ahora habrá sido normalmente su lengua pasiva de trabajo.
 • Conocer los principales elementos de contraste entre ambas lenguas desde la perspectiva de la lengua extranjera.
 • Profundizar en la estructura básica de composición de los textos referenciales en la lengua extranjera.
 • Dominar los elementos de interferencia lexicosemántica desde la perspectiva de la lengua extranjera..
 • Dominar los elementos de interferencia morfosintáctica desde la perspectiva de la lengua extranjera.
 • Dominar los elementos básicos de interferencia estilística (registro) desde la perspectiva de la lengua extranjera.
 • Escribir en una lengua término correcta.
 • Leer los textos como globalidad, buscando progresividad, elementos focales, intención comunicativa y lector tipo.
 • Demostrar interés por la corrección en el texto meta.
 • Mostrar respeto a las diferencias expresivas en cada lengua como manifestación de su cosmovisión.
 • Detectar los elementos culturales específicos de la cultura hispana.
 • Detectar el problema específico de los nombres propios en toda su variedad.
 • Conocer las modalidades y condiciones laborales de la traducción en la actualidad y en los principales países en los que la lengua  extranjera sea oficial.
 • Realizar traducciones en condiciones (plazos, requisitos formales, factura, carta explicativa, etc.) Semejantes a las del mundo profesional.
 • Revisar las traducciones buscando la mayor optimización comunicativa en LT.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2019-20

Com a continuació de les dues assignatures anteriors (traducció francés-català I i II), però buscant una iniciació a la traducció inversa, els objectius formatius d'aquesta assignatura seran:

-Conèixer amb detall els elements de contrast entre ambdues llengües.
-Conèixer en profunditat l'estructura de composició dels textos amb un grau inicial d'especialització (fonamentalment divulgatius) en ambdues llengües.
-Dominar completament les diferències ortotipogràfiques entre ambdós idiomes.
-Dominar els contrastos estilístics (registre) entre ambdues llengües.
-Escriure en una llengua terme que transcendisca la correcció per entrar en la idoneïtat.
-Mostrar respecte a les diferències expressives en cada llengua com a manifestació de la seua cosmovisió.
-Traduir amb agilitat els elements culturals específics d'ambdues cultures.
-Distingir amb actitud crítica les potencialitats de les diferents fonts de documentació, molt especialment pel que fa als diferents tipus de diccionaris especialitzats.
-Conèixer els components bàsics de la terminologia.
-Conèixer les modalitats i condicions laborals de la traducció especialitzada en l'actualitat.
-Realitzar traduccions amb certa dificultat terminològica en condicions semblants a les del món professional.
-Conèixer les convencions, avantatges i limitacions del treball en equip i individual per als camps especialitzats.
-Conèixer les convencions deontològiques de la traducció com a activitat comunicativa derivada.
-Revisar les traduccions tot buscant la major optimització comunicativa en la llengua d’arribada.

 

 

Datos generales

Código: 32723
Profesor/a responsable:
TOLOSA IGUALADA, MIGUEL
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 0,60
Créditos prácticos: 1,80
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
  Área: TRADUCCION E INTERPRETACION
  Créditos teóricos: 0,6
  Créditos prácticos: 1,8
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte