Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ GENERAL INVERSA A-B: ESPANYOL-FRANCÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Durante los cuatro cursos de los que consta la carrera de Traducción e Interpretación se concibe la traducción general como la antesala de la traducción profesional. Las clases de traducción general pretenden ser un espacio didáctico teórico y, sobre todo, práctico en el que el estudiante debe ir captando los principios fundamentales que subyacen a la actividad traductora, asumiendo un método profesional de trabajo que le permita enfrentarse después a los diversos campos de especialización del traductor.
Esta tercera asignatura -que forma parte de un bloque de tres asignaturas concebido de manera integrada-  tiene como principal objetivo que los estudiantes se enfrenten a textos que han sido o podrían ser reales encargos de traducción inversa. En esta asignatura no se pretende enseñar francés sino a traducir al francés.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.10 : Desenvolupar estratègies comunicatives.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura:
1. INICIAR AL ESTUDIANTE EN LA TRADUCCIÓN MEDIANTE LO QUE HASTA AHORA HABRÁ SIDO NORMALMENTE SU LENGUA PASIVA DE TRABAJO.
2. CONOCER LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE CONTRASTE ENTRE AMBAS LENGUAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LENGUA EXTRANJERA.
3. PROFUNDIZAR EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE COMPOSICIÓN DE LOS TEXTOS REFERENCIALES EN LA LENGUA EXTRANJERA.
4. DOMINAR LOS ELEMENTOS DE INTERFERENCIA LEXICOSEMÁNTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LENGUA EXTRANJERA.
5. DOMINAR LOS ELEMENTOS DE INTERFERENCIA MORFOSINTÁCTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LENGUA EXTRANJERA.
6. DOMINAR LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE INTERFERENCIA ESTILÍSTICA (REGISTRO) DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LENGUA EXTRANJERA.
7. ESCRIBIR EN UNA LENGUA TÉRMINO CORRECTA.
8. LEER LOS TEXTOS COMO GLOBALIDAD, BUSCANDO PROGRESIVIDAD, ELEMENTOS FOCALES, INTENCIÓN COMUNICATIVA Y LECTOR TIPO.
9. DEMOSTRAR INTERÉS POR LA CORRECCIÓN EN EL TEXTO META.
10. MOSTRAR RESPETO A LAS DIFERENCIAS EXPRESIVAS EN CADA LENGUA COMO MANIFESTACIÓN DE SU COSMOVISIÓN.
11. DETECTAR LOS ELEMENTOS CULTURALES ESPECÍFICOS DE LA CULTURA HISPANA.
12. DETECTAR EL PROBLEMA ESPECÍFICO DE LOS NOMBRES PROPIOS EN TODA SU VARIEDAD.
13. CONOCER LAS MODALIDADES Y CONDICIONES LABORALES DE LA TRADUCCIÓN EN LA ACTUALIDAD Y EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EN LOS QUE LA LENGUA EXTRANJERA SEA OFICIAL.
14. REALIZAR TRADUCCIONES EN CONDICIONES (PLAZOS, REQUISITOS FORMALES, FACTURA, CARTA EXPLICATIVA, ETC.) SEMEJANTES A LAS DEL MUNDO PROFESIONAL.
15. REVISAR LAS TRADUCCIONES BUSCANDO LA MAYOR OPTIMIZACIÓN COMUNICATIVA EN LT.

Objetivos específicos que el profesor añade:
1. Comprender las fases del proceso traductor (comprensión, desverbalización, reexpresión, revisión).
2. Utilizar eficazmente técnicas de documentación.
3. Adquirir estrategias de comunicación oral relacionadas con actividades profesionales.

 

 

Dades generals

Codi: 32722
Professor/a responsable:
SANCHEZ FERRE, SILVIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix