Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (II): FRANCÉS-CATALÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Aquesta segona assignatura de traducció -que forma part d'un bloc de tres assignatures concebut de manera integrada (Traducció general directa B-A I i Traducció general inversa A-B)- té com a principals objectius que els estudiants seguisquen familiaritzant-se amb els principis bàsics del procés traductor, treballen eficientment de forma autònoma i de forma cooperativa, sàpien emprar de forma eficaç les eines d’ús comú en l'àmbit de la traducció (diccionaris, glossaris, bases de dades, Internet, etc.). Es pretén que assimilen l'estil de treball del traductor professional i dominen les estratègies fonamentals en la traducció de textos.

A partir del context i de les seues implicacions, es pretén que l'estudiant siga capaç d'analitzar el sentit d'un text, tot tenint en compte la seua dimensió comunicativa, pragmàtica i semiòtica. Els textos traduïts en aquesta segona assignatura no excediran les 1000 paraules.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.
 • CE4.8 : Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Com a continuació de l'assignatura anterior, però buscant una iniciació a la traducció especialitzada, els objectius formatius d'aquesta assignatura són bàsicament els mateixos que en l'anterior amb un nivell d'exigència clarament més elevat.

Així doncs, els objectius són els següents:

 • Conèixer amb detall els elements de contrast entre les dues llengües.
 • Conèixer en profunditat l'estructura de composició dels textos amb un grau inicial d'especialització (fonamentalment divulgatius) en les dues llengües.
 • Dominar completament les diferències ortotipográficas entre els dos idiomes.
 • Dominar els contrastos estilístics (registre) entre les dues llengües.
 • Escriure en una llengua d'arribada que transcendisca la correcció per a entrar en la idoneïtat.
 • Demostrar interès per l'eficàcia del text d'arribada.
 • Mostrar respecte a les diferències expressives en cada llengua com a manifestació de la seua cosmovisió.
 • Solucionar amb agilitat els elements culturals específics de les dues cultures.
 • Distingir amb actitud crítica les potencialitats dels diferents mitjans de documentació, molt especialment pel que fa als diferents tipus de diccionaris especialitzats.
 • Conèixer els components bàsics de la terminologia.
 • Conèixer les modalitats i condicions laborals de la traducció especialitzada en l'actualitat.
 • Realitzar traduccions amb certa dificultat terminològica en condicions (terminis, requisits formals, factura, carta explicativa, etc.) semblants a les del món professional.
 • Conèixer les convencions, els avantatges i les limitacions del treball en equip i individual per als camps especialitzats.
 • Conèixer les convencions deontològiques de la traducció com a activitat comunicativa derivada.
 • Revisar les traduccions buscant la major optimització comunicativa en la llengua d'arribada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objectius específics aportats pel professorat
1. La captació de principis del procés traductor.
2. L'assimilació de l'estil de treball del traductor professional.
3. El domini de les estratègies fonamentals en la traducció de textos.
4. El domini i correcte ús de les eines utilitzades pel traductor professional.

 

 

Dades generals

Codi: 32717
Professor/a responsable:
NAVARRO BROTONS, MARIA LUCIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix