Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA B (I): FRANCÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En el seno del nuevo grado de Traducción e Interpretación, las asignaturas Lengua B (I), Lengua B (II) y Lengua B (III) Francés son asignaturas de formación académica básicas, pertenecientes al módulo Idioma moderno y a la materia Primer idioma moderno, o primer idioma extranjero que el alumno deberá conocer para trabajar en cualquiera de los perfiles profesionales propuestos en la memoria de grado de Traducción e Interpretación.

Tal y como señala este documento: “el perfil que pretende formar el Grado en Traducción e interpretación es el de un Profesional bilingüe (…), para trabajar en entornos en los que se requiere la mediación interlingüística y sociocultural.”

Estas tres asignaturas –concebidas de manera integrada– tienen como principal objetivo que el alumno adquiera la competencia comunicativa (oral y escrita) en este primer idioma moderno a un nivel B2-C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Concretamente, la asignatura Lengua BI –que forma un ciclo junto con la asignatura Lengua BII–, se plantea como objetivo general que el alumno adquiera una compentencia comunicativa (oral y escrita) a un nivel B1/B2.

Ni que decir tiene que los estudiantes del nuevo grado en Traducción e Interpretación, que han escogido el francés como lengua B, deberán tener unos conocimientos previos de este primer idioma moderno.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.10 : Desenvolupar estratègies comunicatives.
 • CE1.12 : Aconseguir estratègies de lectura i escriptura.
 • CE1.13 : Iniciar-se en l'expressió oral i escrita.
 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'aconseguir el nivell B1/B2; amb aquesta finalitat s'haurà de:

 • Estudiar el primer idioma modern des de la contrastivitat amb la llengua materna i, per tant, dissociant les dues llengües en contacte.
 • Desenvolupar les quatre principals destreses lingüístiques: comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral. 
 • Utilitzar recursos informàtics per a la pràctica de l'expressió oral i escrita.
 • Fomentar i estimular la utilització dels recursos propis i progressar cap a tècniques d'autoaprenentatge.
 • Reforçar el coneixement i l'ús de la llengua B per part dels alumnes per a millorar-ne la formació traductora.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos formativos

 • El alumnado ha de conseguir el nivel B1/B2, para ello tendrá que:
 • Estudiar el primer idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna y, por lo tanto, disociando las dos lenguas en contacto.
 • Desarrollar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita y expresión oral. 
 • Utilizar recursos informáticos para la práctica de la expresión oral y escrita.
 • Fomentar y estimular el empleo de los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje.
 • Reforzar el conocimiento y el uso de la lengua B por parte de los alumnos par mejorar su formación traductora.

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado 

 • Comprender global y específicamente el contenido de un discurso oral adecuado al nivel exigido.
 • Comprender global y específicamente el contenido de un texto escrito adecuado al nivel exigido.
 • Producir discursos orales lingüísticamente adecuados al nivel exigido.
 • Producir textos escritos lingüísticamente adecuados al nivel exigido.
 • Identificar y conceptualizar problemas lingüísticos morfo-sintácticos, léxico-semánticos y pragmático-discursivos.
 • Familiarizarse con la consulta de gramáticas y otras fuentes de información.
 • Trabajar en equipo.

 

 

Dades generals

Codi: 32710
Professor/a responsable:
BENBERNOU HAMIDOU, AMEL FERIAL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix