Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ AUDIOVISUAL B-A/A-B: ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El medio audiovisual está cada vez más extendido como forma de comunicación, y la inmediatez de la comercialización internacional requiere una práctica traductora especializada en las distintas vertientes de la transferencia lingüística audiovisual. El propósito de esta asignatura es estimular el aprendizaje de esta modalidad de traducción mediante la aplicación de una tecnología específica que posibilite la realización del proceso técnico que se aplicará al texto traducido. La ubicación prioritaria de la docencia en el laboratorio, con la utilización de software específico, agilizará la asimilación de conocimiento y el desarrollo eminentemente práctico de esta asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en l'anàlisi i la teorització de tradució específiques del suport audiovisual, tant per al doblatge com per a la subtitulació.
 • Vincular el procés traductor al llenguatge cinematogràfic aportant la teorització existent sobre el pla i l'edició que configuren la sintaxi cinematogràfica.
 • Estudiar la subordinació del procés traductor a la informació transmesa pel canal visual.
 • Obrir noves línies d'investigació i expandir les ja existents sobre aquesta especificitat traductològica.
 • Conèixer la fonamentació epistemològica sobre traducció audiovisual.
 • Detectar els elements culturals específics i aplicar estratègies de traducció per a transferir-los al nou context.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Distinguir las características específicas del texto oral y su relevancia en el proceso traductor.

- Aprender a utilizar las tecnologías para aplicar directamente el texto traducido al producto audiovisual y entregar un archivo digital terminado en condiciones óptimas.

- Asimilar los condicionamientos espacio-temporales de la traducción audiovisual en sus distintas modalidades y adaptar el proceso traductor a los mismos.

- Conocer las convenciones ortotipográficas y los formatos tecnológicos de entrega de subtitulado.

- Desarrollar un glosario de estrategias básicas de traducción audiovisual.

- Asimilar una metodología de análisis de la traducción de producciones audiovisuales 

 

 

 

Dades generals

Codi: 32650
Professor/a responsable:
SANDERSON PASTOR, JOHN DOUGLAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix