Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTERPRETACIÓ LLENGUA B-A/A-B (II): ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Asignatura obligatoria que, partiendo de la base teórico-práctica adquirida por el alumnado en Interpretación I, se propone reforzar los conocimientos conceptuales acerca de: la tipología discursiva, las etapas del proceso interpretativo, los principios de estructuración, anotación y memorización del mensaje, así como de los parámetros de calidad en reformulación y oratoria, al mismo tiempo que ahonda en la vertiente aplicada de la modalidad interpretativa consecutiva, trasladando dichos contenidos al plano procedimental, mediante el desarrollo de las destrezas propias de la interpretación consecutiva monológica (conferencias y reuniones). Asimismo, esta asignatura preparará la transición hacia la modalidad simultánea, familiarizando al alumnado con algunas de sus estrategias preliminares, como por ejemplo, la traducción a vista.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.
 • CE2.3 : Dominar els instruments i les eines bàsiques de la interpretació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.9 : Assimilar els principis metodològics de la interpretació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Familiaritzar-se amb les diferents situacions en què s'utilitza la interpretació consecutiva, tant en la seua variant monòloga (de conferències i reunions) com en la seua variant  dialògica (en els serveis públics).
 • Conèixer les situacions i dificultats pròpies de la modalitat consecutiva, així com maneres d'enfrontar-s'hi.
 • Iniciar-se en les tècniques de la interpretació simultània i entendre l'interfície entre la IC i la IS.

Procedimentals

 • Aprendre les tècniques específiques aplicables a cada intercanvi interpretat en manera consecutiva.
 • Conèixer les etapes del  procés d'interpretació consecutiva (comprensió, retenció, reformulació).
 • Perfeccionar l'escolta activa i l'anàlisi del discurs.
 • Dominar les tècniques d'anotació i memorització.
 • Desenvolupar tècniques d'oratòria i reformulació.
 • Efectuar una interpretació consecutiva acceptable tant directa com inversa de textos o intercanvis lingüístics d'una dificultat mitjana.

Actitudinals

 • Conèixer els codis deontològics i de bones pràctiques aplicables a la interpretació.
 • Saber prendre decisions adequades segons les circumstàncies específiques de cada intercanvi lingüístic interpretat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

 • El objetivo principal de esta asignatura consiste en profundizar los conocimientos básicos adquiridos en la asignatura precedente (Interpretación I) con respecto a las tipologías discursivas, las fases del proceso interpretativo y particularidades que lo diferencian de la traducción, o los principios de anotación y estrategias mnemotécnicas. Por otra parte, la asignatura se propone dotar al alumnado de los mecanismos y estrategias apropiados para poder realizar una interpretación consecutiva directa e inversa con un grado de dificultad medio.
 • Al mismo tiempo, esta asignatura introduce algunas de las técnicas preliminares necesarias para la interpretación simultánea que se verá ulteriormente (Interpretación III), entre las cuales, la traducción a vista. Finalmente, a lo largo de las sesiones (tanto teóricas, como prácticas) se introducen conceptos relacionados con el ejercicio de la profesión. La variedad de discursos (de distintos ámbitos del conocimiento) trabajados en las clases prácticas (que propician reflexiones y extrapolaciones por parte del alumnado) asegura la recomendada transversalidad de los nuevos estudios de grado.

 

 

Dades generals

Codi: 32641
Professor/a responsable:
ILIESCU GHEORGHIU, CATALINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix