Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ LITERÀRIA B-A/A-B: ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Presentación de los fundamentos de la Traducción Literaria como materia científica y de sus funciones y aplicaciones más comunes. Se trata de una disciplina teórico-práctica en su desarrollo y enfocada fundamentalmente a la adquisición por parte del alumnado de técnicas y métodos de trabajo en la traducción de este tipo de textos, que constituyen la plataforma didáctica más completa para el aprendizaje de las técnicas de traducción.
Se hará especial hincapié en los problemas de anisomorfismo cultural, estilístico y lingüístico con el fin de capacitar a los alumnos para que resuelvan problemas léxicos, interculturales y textuales.
Al concluir el curso, el alumno habrá de:
* Interpretar textos originales en prosa literaria, especialmente contemporáneos, de forma que descubra con la mayor profundidad y matización posible su mensaje y rasgos estilísticos.
* Volcar el resultado de los análisis anteriores en un texto escrito en un español que transmita al menos una fuerza equiparable a la del texto original, especialmente en cuanto a la caracterización lingüística de los personajes, el planteamiento de visiones novedosas de la realidad y la capacidad para suscitar emociones en el lector.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les particularitats del llenguatge literari.
 • Conèixer l'estructura bàsica de composició dels textos literaris en la llengua B i A, amb especial atenció a les seues diferències sistemàtiques. Dominar les diferències ortotipogràfiques més importants en puntuació de diàlegs.
 • Distingir la interferència improductiva de la introducció d'especificitats estilístiques significatives.
 • Escriure en una llengua d'arribada correcta com si estiguera escrit originalment en aquest idioma.
 • Llegir els textos literaris com a globalitat, buscant progressivitat,  elements focals, intenció comunicativa i lector tipus.
 • Mostrar respecte a les diferències expressives en cada llengua com a manifestació de la seua cosmovisió.
 • Dominar els paràmetres bàsics de la visió en llengua B i hispana del món a través dels textos.
 • Detectar els elements culturals específics de les dues cultures.
 • Distingir amb actitud crítica les potencialitats dels diferents mitjans de documentació, molt especialment pel que fa als diferents tipus de diccionari.
 • Conèixer les modalitats i condicions laborals de la traducció literària en l'actualitat.
 • Elaborar traduccions en condicions (terminis, requisits formals, factura, carta explicativa, etc.) semblants a les del món professional.
 • Conèixer les convencions, els avantatges i les limitacions del treball en equip i individual.
 • Conèixer les convencions deontològiques de la traducció literària.
 • Assimilar que mai hi ha una única solució vàlida, però sí múltiples d'inadequades.
 • Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció.
 • Revisar les traduccions buscant la major optimització comunicativa en la llengua d'arribada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Aplicar todo lo anterior de manera sintética a la traducción de textos literarios, con especial conciencia de las técnicas y procesos de reflexión implícitos.

 

 

Dades generals

Codi: 32636
Professor/a responsable:
BOTELLA TEJERA, CARLA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Àrea: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix