Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CATALÀ ORAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Català Oral es justifica al si d’aquesta titulació en tant que element essencial per a l’assoliment d’un domini oral del català com a llengua A —segons la intenció comunicativa i amb puresa gramatical—, sovint amb la perspectiva d’aquells elements i estructures habituals que difereixen del castellà. Aquesta assignatura pertany a l’itinerari de Traducció Espanyol-Català / Català-Espanyol, integrat també per Llengua Catalana per a la Traducció I, Llengua Catalana per a la Traducció II, Traducció General Espanyol-Català, Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català, Traducció Literària Català-Espanyol, Traducció Literària Espanyol-Català, i les diverses assignatures de traducció directa B-A en què la llengua A és el català.

Aquesta assignatura condueix al nivell C1 de valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.
 • CG5 : Competència de compromís ètic. Capacitat de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.3 : Dominar els instruments i les eines bàsiques de la interpretació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.2 : Conèixer els aspectes professionals de la interpretació (mercat laboral, principis ètics i protocol·laris, modalitats i etapes de treball, etc.).
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.8 : Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.
 • CE4.9 : Assimilar els principis metodològics de la interpretació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Discriminar, interioritzar i articular qualsevol so de la llengua catalana, amb especial atenció als que difereixen de l'espanyol.
 • Desenvolupar l'expressió oral en català, amb especial atenció als diferents subestàndards orals.
 • Desenvolupar habilitats lingüístiques i cognitives relacionades amb la interpretació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius conceptuals
1. Conèixer i adquirir els components de la gramàtica de la llengua catalana, amb especial atenció als trets que difereixen del castellà.
2. Conèixer els trets propis dels diferents estàndards territorials i adquirir els del valencià.
3. Conèixer i adquirir els mecanismes d’expressió oral que propicien l’èxit de la comunicació.
4. Conèixer i adquirir els trets que defineixen la conversa.
5. Conèixer i adquirir els trets que defineixen el discurs explicatiu.
6. Conèixer les principals manifestacions de la cultura en llengua catalana.

Objectius procedimentals
1. Discriminar i interioritzar els trets fònics, morfològics i lèxics de la llengua catalana.
2. Desenvolupar l’expressió oral en català, amb especial atenció a l’estàndard territorial valencià.
3. Adquirir i practicar els mecanismes d’expressió oral que propicien l’èxit de la comunicació.
4. Produir textos orals i escrits amb correcció gramatical i adequació comunicativa en llengua catalana.
5. Buscar i seleccionar la informació vàlida per a l’aprenentatge lingüístic.
6. Analitzar els trets socials, lingüístics i culturals de la societat immediata.

Objectius actitudinals
1. Valorar la importància de la correcció lingüística i discursiva com a base per a l’èxit comunicatiu.
2. Prendre consciència de la importància de la puresa i genuïnitat dels recursos lingüístics emprats.
3. Valorar la importància dels recursos externs d’informació com a font per a l’èxit comunicatiu.
4. Valorar el català com a vehicle vàlid per a la comunicació en tots i cadascun dels àmbits d’ús possibles d’una llengua.
5. Reconèixer les arrels pròpies i identificar-se amb la cultura que les envolta.
6. Valorar positivament l’error com a estratègia d’aprenentatge.

 

 

Dades generals

Codi: 32521
Professor/a responsable:
MONTOYA ABAT, BRAULI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix