Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ESPANYOLA PER A LA TRADUCCIÓ II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos normativos relacionados con la sintaxis española (concordancia sujeto-predicado, preposición a ante objeto directo, leísmo, etc.), atendiendo al registro estándar del español, con el fin de que identifique los usos habituales y anómalos de las construcciones sintácticas abordadas, sin variaciones diatópicas, y que se exprese correctamente tanto de forma oral como de forma escrita. Con ello, los alumnos y alumnas podrán completar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura Lengua Española para la Traducción I y tendrán la oportunidad de continuarlos con la asignatura Análisis de textos en español.

La asignatura Lengua Española para la Traducción II tiene una orientación teórico-práctica. Los contenidos teóricos de cada uno de los temas incluidos en la guía docente se expondrán de forma clara y ordenada durante el desarrollo de las clases teóricas, intentando en todo momento fomentar la participación del alumnado. Por ello, a través de la lección magistral, se pretenderá estimular su capacidad reflexiva sobre lo expuesto e incitarlo a que exprese sus propias ideas y sus juicios acerca de la materia tratada. El desarrollo de las clases teóricas incluirá asimismo la aplicación de los contenidos a casos concretos en cuyo análisis deberán participar también los alumnos y alumnas.

Además, se le facilitará al alumnado unos ejercicios prácticos, relacionados con la materia tratada, muy similares a los que se le plantean en el examen teórico-práctico. Con estos ejercicios, los alumnos y alumnas ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las clases teóricas y los aplican a enunciados concretos. La realización de estos ejercicios se llevará a cabo de forma individual y su resolución será abordada durante el desarrollo de las clases prácticas. De esta manera, los alumnos y alumnas podrán detectar sus posibles errores, así como los de sus compañeros y compañeras con el fin de favorecer el aprendizaje colectivo.

Tanto los materiales teóricos como prácticos estarán a disposición del alumnado en la plataforma seleccionada por el profesorado correspondiente.

Los alumnos y alumnas podrán participar también en distintos foros temáticos y en debates relacionados con los diferentes temas tratados. En ellos podrán exponer todas aquellas dudas que les vayan surgiendo y compartir con sus compañeros y compañeras los conocimientos teóricos adquiridos.

Finalmente, se le recomendará al alumnado que, para todas aquellas dudas que no haya planteado o para tratar cuestiones de forma más detallada, haga uso de las horas de tutoría que el profesorado haya fijado o recurra a las tutorías virtuales, a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer les regles generals de la concordança subjecte-predicat.
 • Entendre les excepcions de les regles generals de concordança.
 • Comprendre el concepte de concordança ad sensum i el seu funcionament amb substantius col·lectius i partitius.
 • Conèixer els trets generals de les funcions sintàctiques d'objecte directe, objecte indirecte i suplement.
 • Entendre els principals factors que intervenen en l'ús de la preposició a davant d'objecte directe i en la possibilitat de pasivització de construccions transitives.
 • Comprendre el fenomen del leísmo i les tendències de les gramàtiques de l'espanyol sobre l'ocupació de la forma le/les com a marca d'objecte de persona.
 • Conèixer els tipus de complement indirecte assenyalats en els treballs gramaticals de l'espanyol.
 • Entendre els fenòmens del queísmo i dequeísmo i les repercussions que tenen en l'ús de la llengua espanyola.
 • Comprendre els conceptes d'impersonalitat semàntica i sintàctica i el seu funcionament en diferents estructures sintàctiques.
 • Conèixer les principals característiques de les funcions sintàctiques d'atribut i complement predicatiu.
 • Entendre el concepte de coordinació i els trets comuns en qualsevol estructura coordinada.
 • Conèixer les principals classes de construccions coordinades en espanyol.
 • Entendre que l'ús dels modes indicatiu o subjuntiu, en les oracions subordinades substantives amb verb en forma personal, està condicionat per la compatibilitat semàntica entre el significat associat al mode i certes propietats semàntiques del predicat subordinant.
 • Comprendre les propietats formals, semàntiques i sintàctiques de les principals classes de construccions relatives de caràcter adjectiu.
 • Conèixer els trets formals, semàntics i sintàctics de les construccions adverbials.
 • Entendre el funcionament de determinats fenòmens textuals com el tema, el rema, l'el·lipsi i la redundància i les seues repercussions semàntiques.

Procedimentals

 • Analitzar la concordança subjecte-predicat en diferents construccions sintàctiques.
 • Explicar a partir d'enunciats concrets la presència o absència de la preposició a davant objecte directe.
 • Reconèixer, en determinats exemples, els factors que intervenen en la passivització de les construccions transitives.
 • Diferenciar els casos de leísmo d'aquells en què el clític de datiu le/les és la marca de funció pròpia del complement indirecte.
 • Distingir la funció sintàctica suplement d'altres funcions sintàctiques, especialment del complement circumstancial.
 • Identificar els fenòmens del queísmo i dequeísmo i justificar-los a partir de l'anàlisi d'exemples concrets.
 • Analitzar diverses construccions sintàctiques en funció de la impersonalitat semàntica i sintàctica.
 • Diferenciar les funcions sintàctiques d'atribut i complement predicatiu.
 • Reconèixer estructures coordinades anòmales o agramaticals, d'acord amb els trets generals de la coordinació i les peculiaritats sintàctiques i semàntiques de les diverses classes coordinades.
 • Analitzar l'ús dels modes indicatiu i subjuntiu en les oracions subordinades substantives amb verb en forma personal.
 • Diferenciar els dos tipus de construccions relatives de caràcter adjectiu en espanyol i reconèixer-ne les peculiaritats formals, semàntiques i sintàctiques en enunciats concrets.
 • Distingir les classes adverbials en espanyol i reconèixer-ne les peculiaritats formals, semàntiques i sintàctiques.
 • Identificar i diferenciar els fenòmens textuals tema, rema, el·lipsi i redundància i explicar-ne les repercussions semàntiques.
 • Usar la plataforma multimèdia i altres aplicacions informàtiques específiques destinades a potenciar el procés d'aprenentatge.
 • Mostrar una capacitat d'anàlisi i síntesi de documentació complexa.
 • Generar noves idees i desenvolupar una capacitat per a avaluar críticament la bibliografia consultada.

Actitudinals

 • Mostrar-se favorable a treballar en equip en la resolució dels problemes plantejats, escoltant les aportacions de la resta de companys i contribuint a fomentar l'aprenentatge cooperatiu.
 • Participar activament en la resolució de problemes i en els fòrums temàtics i debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes, a més d'intercanviar informació sobre algun dels fenòmens normatius estudiats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos generales

 

Conocer los rasgos generales de las funciones sintácticas en español y diferenciar unas de otras.

Comprender y distinguir las construcciones sintácticas examinadas: coordinadas y subordinadas.

Entender el funcionamiento de determinados fenómenos textuales como el tema, el rema, la elipsis y la redundancia y sus repercusiones semánticas.

 

 

Dades generals

Codi: 32520
Professor/a responsable:
BARRAJON LOPEZ, ELISA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix