Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ESPANYOLA PER A LA TRADUCCIÓ I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos morfológicos relacionados con las distintas categorías gramaticales (determinante, pronombre, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc.), así como con las estructuras morfosintácticas abordadas (coordinación, subordinación, etc.), atendiendo al registro estándar del español con el fin de expresarse correctamente tanto de forma oral como de forma escrita. Dicha formación se verá completada con las asignaturas Lengua Española para la Traducción II y Análisis de textos en español.

La asignatura Lengua Española para la Traducción I tiene una orientación teórico-práctica. Los contenidos teóricos de cada uno de los temas incluidos en la guía docente se expondrán de forma clara y ordenada durante el desarrollo de las clases teóricas, intentando en todo momento fomentar la participación del alumno. Por ello, a través de la lección magistral, se pretenderá estimular la capacidad reflexiva del alumno sobre lo expuesto e incitarlo a expresar sus propias ideas y sus juicios acerca de la materia tratada. El desarrollo de las clases teóricas incluirá asimismo la aplicación de los contenidos a casos concretos en cuyo análisis deberán participar los alumnos.

Por otra parte, se les facilitará a los alumnos unos ejercicios prácticos, relacionados con la materia tratada, muy similares a los que se les plantean en el examen teórico-práctico. Con estos ejercicios, los alumnos ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las clases teóricas y los aplican a enunciados concretos. La realización de estos ejercicios se llevará a cabo de forma individual y su resolución será abordada durante el desarrollo de las clases prácticas. De esta manera, los alumnos podrán detectar sus posibles errores, así como los de sus compañeros con el fin de favorecer el aprendizaje colectivo.

Tanto los materiales teóricos como prácticos estarán a disposición del alumno por medio del Campus Virtual. Los alumnos podrán participar también en distintos foros temáticos y debates relacionados con los diferentes temas tratados. En ellos podrán exponer todas aquellas dudas que les vayan surgiendo y compartir con sus compañeros los conocimientos teóricos adquiridos.

Finalmente, se le recomendará al alumno que, para todas aquellas dudas que no haya planteado o para tratar cuestiones de una forma más detallada, haga uso de las horas de tutoría que el profesor haya fijado o recurra a las tutorías virtuales a través del Campus Virtual de la Universidad de Alicante.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals:

 • Conèixer els estudis d'espanyol en l'actualitat.
 • Conèixer el sistema fonològic espanyol i les seues varietats.
 • Comprendre l'evolució del lèxic i els procediments de formació de paraules.
 • Conèixer les categories gramaticals en espanyol.
 • Conèixer el concepte de grup nominal i els seus components.
 • Conèixer el verb i els seus morfemes en espanyol.
 • Conèixer l'adverbi en espanyol i el seu ús.
 • Conèixer les preposicions i conjuncions en espanyol i comprendre el seu ús com a elements de relació.
 • Conèixer les interjeccions en espanyol i el seu ús.
 • Comprendre l'ús de la interrogació i la negació en espanyol
 • Comprendre les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació
 • Conèixer els diferents conceptes de subordinació.
 • Conèixer les propietats textuals, les diferents tipologies i els principis fonamentals de la pragmàtica.

 

Procedimentals:

 • Analitzar la situació lingüística actual d'Espanya.
 • Reconèixer els diferents sons que constitueixen el sistema fonològic espanyol i identificar les varietats.
 • Identificar l'origen i el procediment de formació de les paraules.
 • Diferenciar les diferents categories gramaticals en espanyol.
 • Reconèixer el grup nominal i identificar els seus components.
 • Analitzar el verb i diferenciar els diferents valors dels seus morfemes.
 • Distingir els diferents adverbis en espanyol i el seu ús.
 • Identificar els elements de relació: preposició i conjunció.
 • Analitzar el valor de la interjecció en el discurs.
 • Analitzar el funcionament de la interrogació i la negació en el discurs.
 • Distingir les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
 • Identificar els diferents tipus d'oracions subordinades.
 • Analitzar els diferents procediments de cohesió, coherència i adequació i els principis fonamentals de la pragmàtica.

 

Actitudinals:

 • Mostrar-se favorable a treballar en equip en la resolució dels problemes plantejats, escoltar les aportacions de la resta de companys i contribuir a fomentar l'aprenentatge cooperatiu.
 • Participar activament en la resolució de problemes, així com en els fòrums temàtics i debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes i intercanviar informació sobre algun dels fenòmens normatius estudiats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos generales:

Conocer y diferenciar las categorías gramaticales en español.

Conocer el texto, sus características, así como la tipología textual abordada.

 

Objetivos Cognitivos:

1. Conocer los estudios de español en la actualidad.

2. Conocer el sistema fonológico español y sus variedades.

3. Comprender la evolución del léxico y los procedimientos de formación de palabras.

4. Conocer el concepto de grupo nominal, sus componentes, así como las clases de pronombres y su significado.

5. Conocer el verbo y sus morfemas en español, así como el adverbio en español y su uso.

6. Conocer las interjecciones en español y su uso.

7. Comprender las propiedades textuales, las distintas tipologías y los principios fundamentales de la pragmática.

 

Objetivos Instrumentales:

8. Analizar la situación lingüística actual de España.

9. Reconocer los distintos fonemas que constituyen el sistema fonológico español e identificar las variedades.

10. Identificar el origen y el procedimiento de formación de las palabras.

11. Reconocer el grupo nominal e identificar sus componentes, así como reconocer el significado y la función de los pronombres.

12. Analizar el verbo y diferenciar los distintos valores de sus morfemas, así como distinguir los diferentes adverbios en español y su uso.

13. Analizar el valor de la interjección en el discurso.

14. Analizar los diferentes procedimientos de cohesión, coherencia y adecuación y los principios fundamentales de la pragmática.

 

Objetivos Actitudinales:

15. Mostrarse favorable a trabajar en equipo en la resolución de los problemas planteados, escuchando las aportaciones del resto de compañeros y contribuyendo a fomentar el aprendizaje cooperativo.

16. Participar activamente en la resolución de problemas, así como en los foros temáticos y debates virtuales diseñados para compartir dudas e intercambiar información sobre alguno de los fenómenos normativos estudiados.

 

 

Dades generals

Codi: 32514
Professor/a responsable:
FERNANDEZ JAEN, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix