Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPANYOL: NORMA I ÚS II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Esta asignatura aborda la descripción de la norma de uso correcto de la lengua española y presenta los conocimientos mínimos que debe tener el alumnado en relación a cuestiones sintácticas de la lengua española, los usos habituales y anómalos de las construcciones sintácticas del español estándar. Con esta asignatura se pretende que los alumnos y alumnas se expresen de forma correcta tanto de forma oral como escrita.
El alumnado aprenderá a reconocer las concordancias y discordancias que se producen entre sujeto y predicado, estudiará los aspectos formales y semánticos de las funciones sintácticas de la construcción en español, comprenderá las cuestiones relacionadas con la impersonalidad sintáctica y semántica, observará las zonas de intersección entre predicativo y atributo, analizará las relaciones de coordinación, clasificará y distinguirá las oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales y diferenciará fenómenos propios de la gramática del texto.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les concordances i discordances entre el subjecte i el predicat.
 • Saber analitzar els aspectes formals i semàntics de les funcions sintàctiques.
 • Explicar les zones d'intersecció entre el predicat i l'atribut.
 • Comprendre les relacions de coordinació.
 • Classificar les oracions subordinades en espanyol.
 • Comprendre què és i en què consisteix la gramàtica del text.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Objetivos generales

Conocer los rasgos generales de las funciones sintácticas en español y diferenciar unas de otras.

Entender el funcionamiento de las principales construcciones sintácticas del español.

Detectar los principales errores vinculados con el uso de estas construcciones.

Integrar los conocimientos y destrezas adquiridos en la expresión oral y escrita.

 

 

 

Dades generals

Codi: 31621
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ ROSIQUE, SUSANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix