Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ANGLESA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

 Teoría y práctica del inglés enfocadas a la obtención del nivel B1 (MCERF).

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG6 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de dominar instrumental i teòricament la llengua anglesa.
 • CE22 : Ser capaç de redactar textos de diferent tipus.
 • CE23 : Ser capaç de traduir textos de tipus diferents.
 • CE5 : Ser capaç d'aprendre i utilitzar de manera adequada la gramàtica de l'anglès.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumne en el nivell B1.1 segons el marc comú europeu de referència (MCER) en llengua anglesa.
 • Consolidar els coneixements adquirits en l'ensenyament secundari.
 • Començar a  comprendre les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc en el treball, en l'escola, durant el temps d'oci, etc.
 • Utilitzar el Campus Virtual amb totes les seues utilitats bàsiques (materials, debats, enllaços, etc.) com a plataforma d'aprenentatge virtual.
 • Utilitzar processadors de textos i altres utilitats bàsiques d'ofimàtica en les tasques individuals o grupals assignades.
 • Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
 • Reflexionar sobre el propi aprenentatge per a poder establir i reconèixer les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que s'hi presenten.
 • Treballar en parelles i individualment.
 • Col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o finalitat comuna, siga un treball escrit, una presentació oral, un debat o una conversa.
 • Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació.
 • Ser conscient de les diferències culturals entre la cultura nadiua i la dels països de parla anglesa.
 • Conèixer els costums diaris dels països de parla anglesa: horaris, àpats, TV, premsa, etc.
 • Conèixer les bases de la gramàtica anglesa.
 • Conèixer i començar a practicar les eines bàsiques d'anàlisi lingüística, com l'anàlisi sintàctica, les classes de paraules, etc.
 • Usar la traducció com a eina d'aprenentatge i de contrast entre llengües.
 • Començar a escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes coneguts o d'interès personal.
 • Expressar-se creativament en les presentacions i comunicacions orals.
 • Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

 

 1. Desarrollar las competencias comunicativas del alumno en el nivel B1 según el marco común europeo de referencia (MCER) en lengua inglesa.
 2. Empezar a comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc.
 3. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para poder establecer y reconocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan.
 4. Conocer las bases de la gramática inglesa.
 5. Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación.
 6. Desarrollar habilidades profesionales en lengua inglesa: presentación de una idea, técnicas de debate, desarrollo de un argumento, etc.
 7. Empezar a participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes, etc.).
 8. Conocer y comenzar a practicar las herramientas básicas de análisis lingüístico, como el análisis sintáctico, las clases de palabras, etc.
 9. Empezar a desenvolverse en situaciones habituales en países de habla inglesa.
 10. Utilizar Campus Virtual con todas sus utilidades básicas (materiales, debates, enlaces, etc.) como plataforma de aprendizaje virtual. Utilizar procesadores de textos y otras utilidades básicas de ofimática en las tareas individuales o grupales asignadas.
 11. Saber utilizar el laboratorio de idiomas para mejorar el aprendizaje.
 12. Utilizar los conocimientos, materiales y recursos para poder aprender de manera autónoma
 13. Expresarse creativamente en las presentaciones y comunicaciones orales.
 14. Usar la traducción como herramienta de aprendizaje y de contraste entre lenguas.
 15. Colaborar con el esfuerzo para lograr un resultado o fin común, sea un trabajo escrito, una presentación oral, un debate o una conversación.
 16. Ser consciente de las diferencias culturales entre la cultura nativa y la de los países de habla inglesa.
 17. Comprometerse a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y valorar la múltiple conformación de la sociedad actual, con una actitud de respeto hacia los derechos fundamentales de las personas.

 

 

Dades generals

Codi: 31011
Professor/a responsable:
BELL KRUSE, DAVID BENJAMIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,26
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix