Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LES LLENGÜES DE SIGNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Esta asignatura constituye una aproximación a las lenguas de signos como lenguas naturales y a la Comunidad Sorda como comunidad lingüística y cultural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Reflexionar sobre la diversitat de modalitat del llenguatge i les llengües (visuals/acústiques), tenint-ne en compte la importància en el plantejament de l'origen filogenètic i ontogenètic del llenguatge humà.
 • Reflexionar sobre el procés íntegre de la comunicació, distingint la funció dels elements paralingüístics i extralingüístics en la comunicació oral i en la signada.
 • Adquirir un coneixement general sobre la història dels estudis lingüístics sobre les llengües de signes i sobre la història de l'educació de les persones sordes.
 • Fer servir els conceptes bàsics i les teories més rellevants de la signolingüística.
 • Analitzar la situació de les llengües de signes arreu del món (nombre, distribució geogràfica i tipologia), especialment de la LSE, LSC, BSL, ASL i LSF.

 Procedimentals

 • Aplicar les tècniques instrumentals de l'anàlisi lingüística a la llengua de signes espanyola.
 • Desenvolupar les destreses lingüístiques (querològiques, lèxiques i gramaticals),  per a la comunicació en llengua de signes espanyola (LSE).
 • Desenvolupar les destreses necessàries per a l'escriptura alfabètica de la LSE.
 • Desenvolupar les destreses lingüístiques (querològiques i lèxiques) per a la comunicació bàsica en el sistema de signes internacional.
 • Aplicar l'anàlisi lingüística a les llengües de signes associades a cada filologia: LSF, BSE, ASL i LSC.
 • Aplicar el coneixement lingüístic de les llengües de signes a camps concrets de l'activitat lingüística humana (ensenyament de llengües, traducció, patologies lingüístiques, etc.).

 Actitudinals

 • Ser conscient del paper de les llengües de signes en la configuració de les cultures de les comunitats sordes.
 • Valorar la importància de la diversitat de modalitat lingüística.
 • Ser conscient de les semblances estructurals de les llengües i de les diferències que les singularitzen.
 • Ser conscient de la importància del canal visual en la representació de l'art verbal.
 • Ser conscient del paper de les llengües de signes en l'educació de les persones sordes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objetivos conceptuales

Reflexionar sobre la diversidad de modalidad del lenguaje y las lenguas (visuales/acústicas), teniendo en cuenta su importancia en el planteamiento del origen filo y ontogenético del lenguaje humano.
Reflexionar sobre el proceso íntegro de la comunicación, distinguiendo la función de los elementos paralingüísticos y extralingüísticos en la comunicación oral y en la signada.
Adquirir un conocimiento general sobre la historia de los estudios lingüísticos sobre las lenguas de signos y sobre la historia de la educación de las personas sordas.
Manejar los conceptos básicos y las teorías más relevantes de la signolingüística.

Objetivos procedimentales

Aplicar las técnicas instrumentales del análisis lingüístico a la lengua de signos española.
Desarrollar las destrezas lingüísticas (querológicas, léxicas y gramaticales), para la comunicación en lengua de signos española (LSE).
Desarrollar las destrezas necesarias para la escritura alfabética de la LSE.
Desarrollar las destrezas lingüísticas (querológicas, léxicas) para la comunicación básica en el Sistema de Signos Internacional.
Aplicar el conocimiento lingüístico de las lenguas de signos a campos concretos de la actividad lingüística humana (enseñanza de lenguas, traducción, patologías lingüísticas…).

Objetivos actitudinales

Ser consciente del papel de las lenguas de signos en la configuración de las culturas de las comunidades sordas.
Valorar la importancia de la diversidad de modalidad lingüística.
Ser consciente de las semejanzas estructurales de las lenguas, así como a las diferencias que las singularizan.
Ser consciente de la importancia del canal visual en la representación del arte verbal.
Ser consciente del papel de las lenguas de signos en la educación de las personas sordas.

 

 

 

Dades generals

Codi: 31753
Professor/a responsable:
GALINDO MERINO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix