Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPANYOL PROFESSIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Inmersión teórico-práctica en el español especializado del turismo y el ocio. Análisis de los rasgos léxico-semánticos, sintácticos, discursivos y estilísticos del español del turismo y el ocio, en una amplia variedad de géneros profesionales escritos y orales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC11 : Ser capaç d'identificar i analitzar les variants de registre, diatòpiques i diastràtiques de la llengua espanyola com a individu integrant d'una comunitat lingüística diversa geogràfica, social i culturalment, reconeixent el valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants de l'espanyol.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.
 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC8 : Conèixer les característiques fonètiques i fonològiques, de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC9 : Conèixer les característiques lexicosemàntiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer les estratègies cognitivocomunicatives emprades en les diverses situacions professionals.
 • Definir i concretar què és un llenguatge professional a partir del concepte de varietat lingüística.
 • Diferenciar entre discurs general i discurs professional.
 • Caracteritzar el text d'especialitat des del punt de vista textual, lèxic i pragmàtic.
 • Determinar el grau d'especialització d'un text dins de l'àmbit professional.
 • Adquirir les tècniques, els mètodes i els recursos per a desenvolupar la competència comunicativa necessària amb la finalitat de moure's de manera efectiva i adequada en els diversos contextos professionals i acadèmics.
 • Conèixer els gèneres textuals de l'àmbit acadèmic i professional.
 • Adquirir i dominar els recursos lingüístics orals i escrits (textuals, sintàctics, lèxics i morfològics) de diversos àmbits professionals.
 • Reconèixer la unitat terminològica com a pròpia del discurs professional.
 • Conèixer els materials i les fonts de documentació per a redactar textos científics i acadèmics en espanyol.
 • Utilitzar les eines i els recursos informàtics que faciliten l'anàlisi lingüística de l'espanyol professional i acadèmic.

Procedimentals

 • Utilitzar amb propietat la terminologia lingüística relacionada amb els llenguatges d'especialitat.
 • Ser capaç de distingir els trets que caracteritzen els textos de l'àmbit general dels textos especialitzats.
 • Seleccionar els exemples que millor s'ajusten als plantejaments teòrics revisats.
 • Crear corpus textuals per a poder fer determinades anàlisis lingüístiques, que contribuïsquen a la recerca de l'espanyol professional.
 • Transmetre els coneixements adquirits a interlocutors experts i no experts en la matèria segons la situació comunicativa.
 • Produir textos adequats, coherents i cohesionats d'acord amb els models textuals de l'espanyol professional.
 • Aplicar els coneixements teòrics a l'anàlisi d'enunciats reals (orals i escrits), en l'espanyol de l'àmbit professional.
 • Crear repertoris bibliogràfics actualitzats sobre les llengües d'especialitat, principalment de l'espanyol.
 • Emprar els corpus orals i escrits de l'espanyol en línia.
 • Analitzar, a partir de textos reals, diverses situacions comunicatives que requereixen l'ús de determinades tècniques comunicatives.
 • Emprar programes informàtics de tractament de textos.
 • Cercar exemples que complisquen uns requisits establits i elaborar una base de dades per a l'aplicació de recerques lingüístiques.

Actitudinals

 • Tenir una actitud flexible i comprensiva davant la diversitat de teories i mètodes de la lingüística actual.
 • Mantenir una actitud constant de voluntat d'aprenentatge.
 • Mostrar interès per integrar interdisciplinarment  els coneixements metalingüístics adquirits.
 • Desenvolupar una actitud crítica davant la problemàtica teòrica i pràctica que envolta l'estudi de l'espanyol professional i acadèmic.
 • Demostar responsabilitat en les tasques individuals amb una actuació activa i dinàmica.
 • Exposar les idees i reflexions amb ordre, coherència i claredat.
 • Complir els compromisos adquirits en el treball col·laboratiu de forma activa i dinàmica.
 • Compartir i transmetre en l'activitat professional valors socials i culturals concordes amb la diversitat de l'espanyol.
 • Crear i promoure les condicions perquè es produïsca un aprenentatge col·laboratiu en un grup o classe.
 • Estar capacitat per a l'actualització permanent mitjançant la cerca de materials i recursos relacionats amb la llengua espanyola.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Desarrollar la competencia lingüística y comunicativa en español.

2. Comprender y expresarse en español con corrección y propiedad en el ámbito disciplinar del español para fines específicos y empresariales

3. Ser capaz de negociar, exponer, informar y comercializar un producto turístico en español.

4. Ser capaz de producir y comprender la comunicación escrita efectiva en español.

5. Ser capaz de comprender y de organizar una presentación en español

6. Aprender a aprender.

7. Tomar conciencia de los contenidos que se precisan saber para desarrollar una investigación.

8. Aprender a resolver problemas y tomar decisiones.

9. Aprender a gestionar el tiempo de ejecución de un proyecto.

10. Ser capaz de vender un producto mediante técnicas de persuasión, argumentación e información.

11. Diseñar métodos de análisis adecuados para investigar problemas judiciales lingüísticos.

12. Ser capaz de llevar a cabo encuestas para la recopilación de la información.

13. Ser capaz de organizar una visita turística.

14. Ser capaz de usar recursos documentales y de aprendizaje, en especial las NTIC.

15. Saber las sutilezas idiosincrásicas y las diferencias de orden cultural y social que son imprescindibles para la comunicación interpersonal en el ámbito profesional (valores culturales, normas de cortesía, comunicación no verbal, etc.)

16. Saber las técnicas comunicativas y discursivas comunes a la mayor parte de los discursos de especialidad, que sirven para conseguir los diferentes propósitos comunicativos (técnicas de argumentación, exposición, descripción, narración, explicación, etc.)

17. Ser capaz de utilizar varios recursos para la obtención, el manejo, la interpretación, la gestión, y la transmisión de información: bases de datos, corpus escritos y orales, Internet, etc.

 

 

Dades generals

Codi: 31557
Professor/a responsable:
ALVARADO ORTEGA, MARIA BELEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix