Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPANYOL PROFESSIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

  El fin de la asignatura es que el alumno aprenda y perfeccione el uso comunicativo del español hablado y escrito y domine la diversidad de géneros textuales en los ámbitos profesionales y académicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC11 : Ser capaç d'identificar i analitzar les variants de registre, diatòpiques i diastràtiques de la llengua espanyola com a individu integrant d'una comunitat lingüística diversa geogràfica, social i culturalment, reconeixent el valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants de l'espanyol.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.
 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC8 : Conèixer les característiques fonètiques i fonològiques, de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC9 : Conèixer les característiques lexicosemàntiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer les estratègies cognitivocomunicatives emprades en les diverses situacions professionals.
 • Definir i concretar què és un llenguatge professional a partir del concepte de varietat lingüística.
 • Diferenciar entre discurs general i discurs professional.
 • Caracteritzar el text d'especialitat des del punt de vista textual, lèxic i pragmàtic.
 • Determinar el grau d'especialització d'un text dins de l'àmbit professional.
 • Adquirir les tècniques, els mètodes i els recursos per a desenvolupar la competència comunicativa necessària amb la finalitat de moure's de manera efectiva i adequada en els diversos contextos professionals i acadèmics.
 • Conèixer els gèneres textuals de l'àmbit acadèmic i professional.
 • Adquirir i dominar els recursos lingüístics orals i escrits (textuals, sintàctics, lèxics i morfològics) de diversos àmbits professionals.
 • Reconèixer la unitat terminològica com a pròpia del discurs professional.
 • Conèixer els materials i les fonts de documentació per a redactar textos científics i acadèmics en espanyol.
 • Utilitzar les eines i els recursos informàtics que faciliten l'anàlisi lingüística de l'espanyol professional i acadèmic.

Procedimentals

 • Utilitzar amb propietat la terminologia lingüística relacionada amb els llenguatges d'especialitat.
 • Ser capaç de distingir els trets que caracteritzen els textos de l'àmbit general dels textos especialitzats.
 • Seleccionar els exemples que millor s'ajusten als plantejaments teòrics revisats.
 • Crear corpus textuals per a poder fer determinades anàlisis lingüístiques, que contribuïsquen a la recerca de l'espanyol professional.
 • Transmetre els coneixements adquirits a interlocutors experts i no experts en la matèria segons la situació comunicativa.
 • Produir textos adequats, coherents i cohesionats d'acord amb els models textuals de l'espanyol professional.
 • Aplicar els coneixements teòrics a l'anàlisi d'enunciats reals (orals i escrits), en l'espanyol de l'àmbit professional.
 • Crear repertoris bibliogràfics actualitzats sobre les llengües d'especialitat, principalment de l'espanyol.
 • Emprar els corpus orals i escrits de l'espanyol en línia.
 • Analitzar, a partir de textos reals, diverses situacions comunicatives que requereixen l'ús de determinades tècniques comunicatives.
 • Emprar programes informàtics de tractament de textos.
 • Cercar exemples que complisquen uns requisits establits i elaborar una base de dades per a l'aplicació de recerques lingüístiques.

Actitudinals

 • Tenir una actitud flexible i comprensiva davant la diversitat de teories i mètodes de la lingüística actual.
 • Mantenir una actitud constant de voluntat d'aprenentatge.
 • Mostrar interès per integrar interdisciplinarment  els coneixements metalingüístics adquirits.
 • Desenvolupar una actitud crítica davant la problemàtica teòrica i pràctica que envolta l'estudi de l'espanyol professional i acadèmic.
 • Demostar responsabilitat en les tasques individuals amb una actuació activa i dinàmica.
 • Exposar les idees i reflexions amb ordre, coherència i claredat.
 • Complir els compromisos adquirits en el treball col·laboratiu de forma activa i dinàmica.
 • Compartir i transmetre en l'activitat professional valors socials i culturals concordes amb la diversitat de l'espanyol.
 • Crear i promoure les condicions perquè es produïsca un aprenentatge col·laboratiu en un grup o classe.
 • Estar capacitat per a l'actualització permanent mitjançant la cerca de materials i recursos relacionats amb la llengua espanyola.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 

 

Dades generals

Codi: 31557
Professor/a responsable:
ALVARADO ORTEGA, MARIA BELEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix