Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPANYOL COL·LOQUIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta materia ofrece a los alumnos una formación teórica y práctica en una de las variedades diáfasicas de la lengua española, el registro informal o coloquial. Aunque se analizarán muestras escritas, se estudiará preferentemente la variedad oral, en concreto, la conversación, manifestación prototípica de lo coloquial. A partir de la fundamentación teórica, se aplicarán las nociones aprendidas a muestras reales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC11 : Ser capaç d'identificar i analitzar les variants de registre, diatòpiques i diastràtiques de la llengua espanyola com a individu integrant d'una comunitat lingüística diversa geogràfica, social i culturalment, reconeixent el valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants de l'espanyol.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.
 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC8 : Conèixer les característiques fonètiques i fonològiques, de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC9 : Conèixer les característiques lexicosemàntiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Reconèixer i identificar els diversos aspectes externs i interns que envolten a l'etiqueta de col·loquial.
 • Disposar d'una eina d'anàlisi per a textos orals informals.
 • Discriminar entre els diversos tipus de varietats que afecten a l'espanyol.
 • Identificar la varietat col·loquial com a variant diafàsica de caràcter informal.
 • Conèixer les diverses aproximacions històriques a l'estudi del col·loquial.
 • Reflexionar sobre les diverses definicions extensionals d'espanyol col·loquial.
 • Conèixer diversos corpus orals de l'espanyol.
 • Discriminar els diversos aspectes textuals i de gènere que envolten a la variant col·loquial.
 • Entendre les diferències entre variant col·loquial i conversa col·loquial.
 • Reconèixer els trets primaris i coloquializadores que identifiquen una conversa com a col·loquial.
 • Conèixer diversos sistemes d'anàlisi de les unitats de la conversa.
 • Discriminar entre les diverses unitats de la conversa, tant a nivell monològic com dialògic.
 • Entendre el concepte de constant lingüística.
 • Descriure diverses constants lingüístiques de l'espanyol.
 • Conèixer i reflexionar sobre el paper de les categories pragmàtiques en la conversa col·loquial.
 • Reflexionar sobre el llenguatge col·loquial com a manifestació pragmàtica, social i cultural.

Procedimentals

 • Aplicar les nocions apreses a diversos tipus de corpus orals i escrits de l'espanyol que s'identifiquen a partir de l'estiqueta col·loquial.
 • Aplicar el sistema d'unitats de conversa après a diverses converses reals.
 • Valorar i aplicar quin és el millor sistema per a descriure converses col·loquials.
 • Aïllar i treballar amb les diverses constants de la conversa col·loquial.
 • Descriure i explicar el paper de les diverses unitats de la conversa, les constants lingüístiques i les categories pragmàtiques.
 • Localitzar elements lingüístics diversos, tant en corpus col·loquials com en no col·loquials, i abstraure'n conclusions sobre el funcionament discursiu.
 • Emprar i valorar críticament la bibliografia obligatòria i recomanada.
 • Extrapolar les nocions apreses a altres manifestacions orals i escrites.

Actitudinals

 • Mostrar una actitud positiva cap al procés d'aprenentatge.
 • Valorar i integrar els coneixements i procediments adquirits en espanyol col·loquial en el procés de formació general.
 • Desenvolupar valors relacionats amb la iniciativa i la capacitat d'èxit.
 • Incentivar la capacitat crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Assumir l'activitat dialèctica com a part del procés d'aprenentatge.
 • Integrar les opinions pròpies en debats de caràcter lingüístic.
 • Respectar i valorar les opinions dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conceptuales:
1. Reconocer e identificar los diversos aspectos externos e internos que rodean a la etiqueta “coloquial”.
2. Disponer de una herramienta de análisis para textos orales informales.
3. Discriminar entre los diversos tipos de variedades que afectan al español.
4. Identificar la variedad coloquial como variante diafásica de carácter informal.
5. Conocer los diversos acercamientos históricos que se han producido al estudio de lo coloquial.
6. Reflexionar acerca de las diversas definiciones extensionales de español coloquial.
7. Conocer diversos corpus orales del español.
8. Discriminar los diversos aspectos textuales y de género que rodean a la variante coloquial.
9. Entender las diferencias entre variante coloquial y conversación coloquial.
10. Reconocer los rasgos primarios y coloquializadores que identifican una conversación como coloquial.
11. Conocer diversos sistemas de análisis de las unidades de la conversación.
12. Discriminar entre las diversas unidades de la conversación, tanto a nivel monológico como dialógico.
13. Entender el concepto de constante lingüística.
14. Describir diversas constantes lingüísticas del español.
15. Conocer y reflexionar acerca del papel que desempeñan las categorías pragmáticas en la conversación coloquial.
16. Reflexionar acerca de lo coloquial como manifestación pragmática, social y cultural. Aplicar las nociones aprendidas a diversos tipos de corpus oral es y escritos del español que se identifican a partir de “lo coloquial”.
17. Aplicar el sistema de unidades de conversación aprendido a diversas conversaciones reales.
18. Valorar y aplicar cuál es el mejor sistema para la descripción de conversaciones coloquiales.
19. Aislar y trabajar con las diversas constantes de la conversación coloquial.
20. Describir y explicar el papel que desempeñan las diversas unidades de la conversación, las constantes lingüísticas y las categorías pragmáticas.
21. Localizar elementos lingüísticos diversos tanto en corpus coloquiales como en no coloquiales y abstraer conclusiones sobre su funcionamiento discursivo.
22. Manejar y valorar críticamente la bibliografía obligatoria y recomendada.
23. Extrapolar las nociones aprendidas a otras manifestaciones orales y escritas.
24. Mostrar una actitud positiva hacia el proceso de aprendizaje.
25. Valorar e integrar los conocimientos y procedimientos adquiridos en español coloquial en el proceso de formación general.
26. Desarrollar valores relacionados con la iniciativa y la capacidad de logro.
27. Incentivar la capacidad crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
28. Aplicar determinadas pautas de actuación a situaciones nuevas.
29. Asumir la actividad dialéctica como parte del proceso de aprendizaje.
30. Integrar las opiniones propias en debates de carácter lingüístico.
31. Respetar y valorar las opiniones ajenas.

 

 

Dades generals

Codi: 31553
Professor/a responsable:
RUIZ GURILLO, LEONOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix