Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CERVANTES I ELS ORÍGENS DE LA NOVEL·LA MODERNA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Vida y obra de Miguel de Cervantes. Los géneros narrativos en el siglo XVI. La Galatea, El Quijote. Las Novelas ejemplares, el Persiles. La herencia de Cervantes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC13 : Capacitat per a comprendre les característiques i l'evolució dels moviments i tendències literàries en espanyol com a manifestacions de l'activitat artística i creativa en llengua espanyola en qualitat d' individus coneixedors del paper d'aquestes manifestacions en la construcció del pensament.
 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la dimensió i transcendència de l'aportació de Cervantes a la literatura universal.
 • Conèixer sintèticament i ordenada la prosa narativa en l'època de Cervantes.
 • Conèixer les idees literàries que possibiliten la invenció del Quixot.
 • Familiaritzar-se amb el text del Quixot.
 • Entendre la novetat de les Novelas ejemplares com a model assolit de novel·les curtes.
 • Analitzar el Quixot procurant bandejar les generalitzacions i els prejudicis abstraccionistes.
 • Identificar en el Quixot les troballes estètiques i de tècnica narrativa que constitueixen la novel·la moderna.
 • Reflexionar sobre les diverses interpretacions del Quixot.
 • Conèixer i utilitzar la bibliografia crítica més destacada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

• Conocer la dimensión y trascendencia de la aportación cervantina a la literatura universal.
• Conocer de manera sintética y ordenada la prosa narrativa en la época de Cervantes.
• Conocer las ideas literarias que posibilitan la invención del Quijote.
• Familiarizarse con el texto del Quijote.
• Entender la novedad de las Novelas ejemplares como modelo logrado de novelas cortas.
• Analizar el Quijote procurando desterrar toda generalización y los prejuicios abstraccionistas.
• Identificar en el Quijote los hallazgos estéticos y de técnica narrativa que constituyen la novela moderna.
• Reflexionar sobre las diversas interpretaciones del Quijote.
• Conocer y utilizar la bibliografía crítica más destacada.

 

 

Dades generals

Codi: 31550
Professor/a responsable:
AULADELL PEREZ, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix