Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRAGMÀTICA DE L'ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

La asignatura Pragmática del Español pretende introducir a los alumnos en los principios que guían el lenguaje como hecho comunicativo. Las palabras significan muchas veces mucho más que lo que transmiten sus significados semánticos y la comunicación exige un sobreesfuerzo que debemos explicar y justificar. La pragmática, como perspectiva, permite recomponer la verdadera comunicación entre los hablantes y aclarar ciertos fenómenos lingüísticos de las lenguas naturales (en nuestro caso del español) que hasta el momento de su aparición quedaban poco explicados: cómo se expresa el significado no codificado o contextual, cómo se manifiestan las diversas voces en los discursos, qué elementos extraproposicionales se emplean para organizar el discurso, cómo se entiende la modalidad desde la pragmática, cómo funcionan los elementos deícticos, a partir de qué criterios ordenamos las palabras en los enunciados, cómo representamos en nuestros discursos otros discursos, propios o ajenos, o cómo se explican los tropos, en concreto, la ironía y la metáfora

 

El alumno de Español: Lengua y Literaturas ha estudiado en cursos anteriores diversas asignaturas que describen el funcionamiento de la lengua española, lo que le permite tener un conocimiento adecuado de las estructuras lingüísticas del español. Partiendo de dicha base, en esta asignatura se pretenden analizar diversas cuestiones de la pragmática del español. La asignatura Pragmática del Español pretende introducir a los alumnos en los principios que guían el lenguaje como hecho comunicativo. Las palabras significan muchas veces mucho más que lo que transmiten sus significados y la comunicación exige un sobreesfuerzo que debemos explicar y justificar. La pragmática, como perspectiva, permite recomponer la verdadera comunicación entre los hablantes y aclarar ciertos fenómenos lingüísticos de las lenguas naturales (en nuestro caso del español) que hasta el momento de su aparición quedaban poco explicados: cómo se expresa el significado no codificado o contextual, cómo se manifiestan las diversas voces en los discursos, qué elementos extraproposicionales se emplean para organizar el discurso, cómo se entiende la modalidad desde la pragmática, cómo funcionan los elementos deícticos, a partir de qué criterios ordenamos las palabras en los enunciados, o cómo representamos en nuestros discursos otros discursos, propios o ajenos.

El nivel de español requerido para el desarrollo de la asignatura es C2, o equivalente, en caso de estudiante no nativo.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Reconèixer la interacció entre la semàntica i la pragmàtica i assumir les relacions entre text i context.
 • Distingir i relacionar l'enunciat i l'enunciació.
 • Entendre què és la dixi, abordar-ne el fenomen des de diferents punts de vista i conèixer-ne les manifestacions en espanyol.
 • Reflexionar sobre la coherència i la cohesió com a mecanismes d'organització discursiva i connectar aquestes propietats amb els marcadors del discurs.
 • Descriure les principals característiques dels marcadors discursius en espanyol i organitzar-los segons la funció en el discurs.
 • Aprendre els conceptes fonamentals de l'estructura informativa.
 • Conèixer l'ordre de paraules en espanyol i reflexionar sobre les possibilitats de variació.
 • Reconèixer les diverses manifestacions del subjecte discursiu i relacionar-les amb les diferents formes de representació del discurs.
 • Identificar les característiques fonamentals dels tipus de discurs en espanyol.
 • Diferenciar entre modalitat d'enunciat i modalitat d'enunciació.
 • Aïllar els mecanismes de modalització en espanyol.
 • Descriure els actes de parla i relacionar-los amb la modalitat.
 • Entendre la interrogació en espanyol com a reflex de la força il·locutiva i conèixer les principals característiques de les estructures interrogatives.
 • Concebre l'imperatiu en espanyol com a reflex de la força il·locutiva i conèixer les principals característiques de les estructures imperatives.
 • Assumir l'el·lipsi com una conseqüència derivada de l'estructura informativa i reconèixer-ne l'abast i els condicionaments.
 • Aprendre les manifestacions de l'el·lipsi en espanyol.
 • Reflexionar sobre la ironia com a fenomen pragmàtic, abordar-la des de diferents punts de vista i reconèixer-ne les manifestacions en espanyol.

Procedimentals

 • Aïllar i treballar amb els diversos constituents del component textual en espanyol a l'hora d'interpretar i produir enunciats.
 • Detectar fenòmens com isotopies i isosemies en el discurs per a interpretar i produir enunciats coherents integrats en unitats majors.
 • Identificar elements díctics en el discurs i aprofitar la funció d'ancoratge.
 • Reconèixer el caràcter coherent i cohesionat d'un discurs a partir de la funció dels marcadors.
 • Interpretar les diferents possibilitats de l'ordre de paraules i traure'n profit.
 • Reconèixer les diverses formes de representació del discurs en espanyol i servir-se dels diferents tipus de discurs (directe, indirecte, indirecte lliure) per a expressar-se en espanyol.
 • Valorar el grau de modalització d'un text mitjançant l'anàlisi dels elements que la generen.
 • Produir conscientment enunciats que incloguen diversos tipus de modalització en funció del context situacional.
 • Reconèixer i analitzar la manifestació formal de les estructures interrogatives i imperatives i explotar-ne la força il·locutiva, per a desenvolupar diversos tipus d'actes de parla, directes o indirectes.
 • Rastrejar referències elidides i explicar-ne la manifestació formal en les estructures lingüístiques.
 • Rendibilitzar el poder de l'el·lipsi en la interacció comunicativa.
 • Localitzar elements pragmaticodiscursius (díctics, marcadors del discurs, estructures interrogatives i imperatives, etc.) en corpus i bases de dades i traure conclusions sobre el funcionament després de l'anàlisi.
 • Manejar i valorar críticament la bibliografia obligatòria i recomanada sobre qüestions pragmàtiques.
 • Comunicar, oralment i per escrit, els coneixements adquirits, els procediments realitzats i les conclusions obtingudes.
 • Aprofitar els continguts pragmàtics i els procediments analítics adquirits per a la interacció comunicativa.

Actitudinals

 • Mostrar una actitud positiva cap al procés d'aprenentatge.
 • Valorar i integrar els coneixements i procediments adquirits en pragmàtica en el procés de formació general.
 • Desenvolupar valors relacionats amb la iniciativa i la capacitat d'èxit.
 • Incentivar la capacitat crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Assumir l'activitat dialèctica com a part del procés d'aprenentatge.
 • Integrar les opinions pròpies en debats de caràcter pragmàtic.
 • Respectar i valorar les opinions dels altres en qüestions de caràcter pragmàtic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 31541
Professor/a responsable:
CIFUENTES HONRUBIA, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix