Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Historia de la lengua española II ofrece conocimientos conceptuales, estructurales y metodológicos inherentes a la evolución de la lengua española, que permiten entender sus procesos de formación y desarrollo a lo largo de su diacronía (época prerromana, latín en Hispania, castellano medieval, español clásico y español moderno) y ayudan a entender por qué el español es lo que es en la actualidad. El eje sobre el que gira la asignatura es el cambio lingüístico en su diacronía; en esa asignatura se centrará en los niveles morfosintáctico y léxico-semántico. Este contexto se enriquecerá con las principales aportaciones metodológicas, teóricas y prácticas sugeridas en los últimos años desde perspectivas lingüísticas diversas (pragmática histórica, semántica histórica cognitiva, tradiciones discursivas) para el estudio diacrónico de la lengua española y, en concreto, la relación entre el cambio lingüístico, un estado de lengua y su manifestación concreta en los textos. Todos estos procesos de cambio deben verse en textos de diferentes tradiciones discursivas y períodos históricos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC12 : Capacitat per a comprendre l'origen de l'espanyol amb la finalitat de poder reconèixer els diferents estadis de l'evolució de la llengua i establir connexions amb els factors històrics i socioculturals i les manifestacions escrites que van determinar i van ser determinades per aquest procés.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals:

 • Demostrar coneixement dels elements externs implicats en l'evolució històrica de la llengua espanyola.
 • Descriure les diverses etapes de la formació de la llengua espanyola, partint dels nivells morfosintàctic i lèxic i de la manera com es manifesten en els textos.
 • Analitzar les transformacions que van experimentar els diversos paradigmes gramaticals de la llengua des de l'època llatina fins a l'espanyol modern.
 • Analitzar l'evolució de les construccions sintàctiques de la llengua espanyola diacrònicament.
 • Relacionar els aspectes morfològics i sintàctics que concorren en la gestació dels documents, en les diverses èpoques de la història de la llengua espanyola.
 • Reflexionar sobre els canvis morfosintàctics produïts en l'evolució del llatí clàssic al llatí vulgar, que van comportar la configuració morfosintàctica del castellà medieval i de l'espanyol clàssic.
 • Justificar els conceptes d'analogia i gramaticalització com a eixos del canvi morfològic.
 • Conèixer les fonts d'informació lèxica (diccionaris històrics, etimològics, glossaris, repertoris lèxics) per a l'estudi de la història del lèxic espanyol.
 • Conèixer les línies fonamentals de l'evolució i creació del lèxic de la llengua espanyola, a més de les principals influències lèxiques que ha rebut l'espanyol durant les diverses etapes històriques.
 • Dominar les tècniques de comentari de text morfosintàctic i lèxic.

Procedimentals:

 • Utilitzar adequadament, i segons els contextos, la terminologia morfosintàctica i lèxica de la història de la llengua espanyola.
 • Localitzar fonts d'informació i referències documentals per a l'estudi morfosintàctic i lèxic de la història de la llengua espanyola en diferents suports.
 • Utilitzar amb habilitat corpus diacrònics digitalizats i extraure'n informació morfosintàctica i lèxica precisa, per a l'estudi de la història de la llengua espanyola.
 • Descriure l'evolució del sistema morfosintàctic de l'espanyol des dels orígens llatins fins a l'actualitat.
 • Aplicar els coneixments teòrics sobre l'evolució diacrònica morfosintàctica de la llengua espanyola a l'explicació de textos.
 • Relacionar els aspectes morfològics, sintàctics, fònics i lèxics presents en un text.
 • Identificar les diverses formes categorials presents en textos, a més dels canvis formals, semàntics i funcionals que van experimentar des dels orígens del castellà fins a l'època actual.
 • Dominar i identificar els trets específics de cadascun dels canvis lèxics esdevinguts en la història de la llengua espanyola.
 • Analitzar les línies fonamentals de l'evolució del lèxic presents des dels orígens del castellà fins a l'espanyol contemporani.
 • Identificar les característiques lèxiques més notables presents en textos de diverses èpoques de la història de la llengua espanyola.
 • Identificar el lèxic com un factor que reflecteix els canvis socials i culturals de les diverses èpoques de la història de l'espanyol.
 • Aplicar les tècniques de comentari de text morfosintàctic i lèxic a documents representatius de diverses etapes de la història de la llengua espanyola.

Actitudinals:

 • Demostrar responsabilitat i compromís en els treballs individuals i col·laboratius, amb una participació activa, constructiva i cortesa.
 • Desenvolupar una actitud crítica d'autoavaluació i autocorrecció del que s'ha produït.
 • Mantenir una actitud constant d'actualització d'habilitats i coneixements relacionats amb l'aprenentatge de l'espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • Utilizar correctamente, y según los contextos, la terminología propia de la disciplina.
 • Localizar y manejar adecuadamente fuentes de información y referencias documentales para el estudio de la materia y la elaboración de un comentario filológico.
 • Describir y explicar la evolución del sistema morfosintáctico del español desde sus orígenes hasta la actualidad.
 • Describir y explicar la constitución del léxico del castellano desde sus orígenes hasta la actualidad.
 • Relacionar coherentemente los aspectos morfológicos, sintácticos, fónicos y léxicos presentes en un texto.

 

 

Dades generals

Codi: 31530
Professor/a responsable:
MARTINEZ EGIDO, JOSE JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix