Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ I RUPTURA EN LA HISTÒRIA DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

En esta asignatura se estudia una serie de hitos creativos de la historia de la literatura en lengua inglesa que han supuesto la puesta en marcha de procesos innovativos o rupturistas de alcance —tanto en la forma como en el fondo— y que han contribuido a la configuración actual de la materia. Estos contenidos de carácter general se desarrollan mediante los puntos que figuran en el epígrafe de contenidos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Consolidar els coneixements actius i passius en anglés mitjançant la lectura i la interpretació crítica de textos literaris i l'elaboració supervisada de treballs.
 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics de la matèria de literatura en llengua anglesa, especialment quant als processos d'innovació i ruptura que han impulsat l'evolució històrica d'aquesta i les relacions mútues entre elles, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Establir relacions d'aplicació pràctica bidireccional entre els conceptes abstractes adquirits i l'espai significatiu dels textos literaris subjectes a anàlisi i interpretació.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre treballs i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir el concepte d'innovació del de ruptura i conèixer en quina mesura poden aplicar-se aquests conceptes a la descripció i anàlisi de les fites creatives que han configurat el desenvolupament històric de la literatura en llengua anglesa i a la successió i alternança de moviments i períodes.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. que han contribuït a engegar, per mútua implicació, els processos d'innovació i ruptura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura anglo-nord-americana per a l'estudi dels processos d'innovació i ruptura.
 • Ser capaç de posar en marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més d'efectuar síntesis a partir de dades dels autors i les obres d'aquesta assignatura.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments d'obres, de la literatura en anglés identificables amb fites històriques d'innovació o ruptura, amb un mètode ordenat i coherent, a més de determinar-ne les característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objetivos generales

01. Determinar las partes constitutivas de los conceptos básicos que forman la materia de la historia de la literatura en lengua inglesa y sus relaciones mutuas, así como construir unidades complejas de pensamiento a partir de ideas independientes fundándose en sus rasgos comunes.

Objetivos conceptuales

02. Distinguir el concepto de “innovación” del de “ruptura” y conocer en qué medida pueden aplicarse tales conceptos a la descripción y análisis de los hitos creativos que han configurado el desarrollo histórico de la literatura en lengua inglesa y a la sucesión y alternancia de sus movimientos y periodos.
03. Conocer las características sociales, económicas, políticas, culturales, etc. que han contribuido a poner en marcha, por mutua implicación, los procesos innovativos y rupturistas a que se refiere la presente asignatura.
04. Conocer los métodos y técnicas de análisis literario desarrollados en la cultura anglonorteamericana para el estudio de los procesos innovativos y rupturistas a que se refiere la presente asignatura.

Objetivos procedimentales

05. Analizar, de manera crítica, obras concretas, o fragmentos de obras, de la literatura en lengua inglesa identificables con hitos históricos de innovación o ruptura, aplicando un método ordenado y coherente, y determinar sus características formales y la relación de éstas con el establecimiento de la gama de significados hipotéticos admisibles.
06. Ser capaz de emprender tareas y proyectos sin supervisión o impulso externo constantes y de debatir los resultados de manera objetiva y equilibrada.
07. Ser capaz de poner en marcha y desarrollar procesos de búsqueda de información y de ordenación de ésta, así como de efectuar labores de síntesis de datos referentes a los autores y obras comprendido en esta asignatura.

Objetivos actitudinales

08. Ser capaz de negarse a admitir cursos de razonamiento ajenos que provengan de posiciones de autoridad, sin someterlos a juicio personal, y actuar de igual modo con las ideas propias, tratándolas como si fueran de otros.
09. Adquirir la convicción de que el perspectivismo que da el trabajo en grupo contribuye a mejorar los resultados y a evitar el ensimismamiento obsesivo en las ideas propias que puede conducir al error.

 

 

Dades generals

Codi: 31050
Professor/a responsable:
KERSLAKE YOUNG, LORRAINE JOANNA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix