Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MOVIMENTS PRINCIPALS DE LA LITERATURA I DE LA CULTURA FRANCESA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura té com a objetiu oferir un panorama de la literatura i de la cultura francesa des del segle XIX i fins l'actualitat. Es relaciona amb Moviments principals de la literatura i de la cultura francesa I (cod. 30610), així com amb la resta d'assignatures literàries obligatòries i optatives del grau i de l'itinerari escollit. De la mateixa manera, es relaciona amb l'assignatura Teoria de la Literatura I (cod. 31811) i Teoria de la Literatura II (cod. 31820).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en un idioma estranger.
 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE3 : Dominar una llengua estrangera o més d'una per a facilitar l'accés a la producció i la interpretació de les cultures en les seues diverses manifestacions, amb un èmfasi especial en la contemporaneïtat i en la diversitat cultural i la seua gestió.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC15 : Coneixement de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals corrents de la literatura  francesa des del segle XIX fins a l'actualitat.
 • Mostrar una actitud científica a l'hora d'analitzar i abordar textos literaris dels segles XIX, XX i XXI.
 • Conèixer els principals autors i obres, així com les seues característiques i la seua importància en la literatura francesa.
 • Relacionar les manifestacions literàries franceses amb el context històric i cultural en les quals es produeixen.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics i informàtics per a reunir informació.
 • Valorar la importància de l'evolució de la literatura francesa dels segles XIX, XX i XXI com un dels pilars de la cultura occidental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius conceptuals


1. Conéixer les distintes classificacions que poden realitzar-se per a explicar la realitat de la literatura francesa des de finals del segle XIX fins al segle XXI.
2. Comprendre les distintes característiques de totes les manifestacions literàries franceses des de finals del segle XIX i fins al segle XXI.
3. Conéixer les principals obres d'estes etapes, amb les seues característiques literàries i la seua importància en l'evolució del gènere literari a què pertanyen.
4. Relacionar les manifestacions literàries franceses amb el context històric i cultural en el qual es produïxen.

Objectius procedimentals

5. Descriure les característiques de les diferents manifestacions literàries.
6. Reconéixer les característiques de les distintes manifestacions literàries en diferents textos.
7. Explicar l'evolució dels distints gèneres literaris des de finals del segle XIX fins al segle XXI.
8. Reconéixer les característiques comunes entre manifestacions artístiques de distints àmbits.
9. Utilitzar el lèxic especialitzat propi de la crítica literària.

Objectius actitudinals

10. Comprendre la importància de la literatura com a manifestació cultural.
11. Realitzar treballs en grup.

 

 

Dades generals

Codi: 30620
Professor/a responsable:
LLORCA TONDA, MARIA DE LOS ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix