Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ÀRAB I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

 

a asignatura Lengua árabe I ofrece al alumnado de Estudios Ingleses, Estudios franceses, Filología catalana, Español y sus literaturas, una formación básica en el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita, en el aprendizaje de la lengua árabe y el manejo de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de lenguas extranjeras. Nivel A.2 del MCER.
La materia lengua árabe está directamente relacionada con el resto de materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos,  la lengua árabe es un instrumento lingüístico de conocimiento y desarrollo de competencias que  capacitan al alumno para acceder a los diferentes perfiles profesionales para los que capacita el título. Asimismo, ofrece herramientas lingüísticas generales básicas para aproximarse a los textos culturales en lengua árabe que serán objeto de estudio específico en las materias de especialización

La asignatura Lengua árabe I ofrece al alumnado de Estudios Ingleses, Estudios franceses, Filología catalana, Español y sus literaturas, una formación básica en el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita, en el aprendizaje de la lengua árabe y el manejo de las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de lenguas extranjeras. Nivel B1.1 del MCER.

La materia lengua árabe está directamente relacionada con el resto de materias del Grado en Estudios Árabes e Islámicos,  la lengua árabe es un instrumento lingüístico de conocimiento y desarrollo de competencias que  capacitan al alumno para acceder a los diferentes perfiles profesionales para los que capacita el título. Asimismo, ofrece herramientas lingüísticas generales básicas para aproximarse a los textos culturales en lengua árabe que serán objeto de estudio específico en las materias de especialización

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Capacitat per a comunicar-se en una segona llengua en situacions comunicatives (orals i escrites) de manera que l'alumnat adquirisca un nivell equivalent al B1 del marc comú de referència europeu.
 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE12 : Capacitat per a respectar, valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món francòfon.
 • CE15 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les proposades en la titulació.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG2 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Coneixement d'una segona llengua estrangera diferent del francès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CGUA2 : Capacitat d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG6 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.
 • CG8 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Ser capaç d'adquirir el nivell B1 del MCER en una segona llengua estrangera d'entre les propostes en la titulació.
 • CE6 : Ser capaç d'adquirir i conèixer els aspectes lingüístics d'una llengua diferent de l'anglès (una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana o una segona llengua estrangera).

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA1 : Ser capaç de comunicar en una segona llengua diferent de l'anglès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • UA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i expressar-se de forma incipient oralment i per escrit en àrab estàndard en un grau de domini mínim: nivell B1.1 del MCER.
 • Reforçar les habilitats per a comunicar de manera eficaç en àrab, a través del treball en totes les destreses.
 • Desenvolupar l'autoaprenentatge a través de les TIC.
 • Conèixer aspectes culturals i sociolingüístics dels països de llengua àrab.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lingüísticos
1. Alcanzar un repertorio suficiente de exponentes léxicos y gramaticales para las funciones del nivel.
2. Utilizar correctamente las estructuras aprendidas, con pronunciación clara y buena ortografía.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivos específicos

Lingüísticos:

1. Alcanzar un repertorio suficiente de exponentes léxicos y gramaticales para las funciones del nivel.

2. Utilizar correctamente las estructuras aprendidas, con pronunciación clara y buena ortografía.

Funcionales

 3. Poner en práctica las funciones comunicativas del nivel a través de actividades de comunicación.

Comunicativos

Leer

4. Captar el sentido global, puntos principales y detalles relevantes de textos sencillos.

5. Localizar información específica de interés en documentos informativos y folletos ilustrados.

6. Seguir el argumento de narraciones breves.

7. Comprender instrucciones básicas.

8. Reconocer los formatos y las convenciones de los tipos de textos empleados.

Escuchar

 9. Captar la intención comunicativa, el asunto y los puntos principales de mensajes orales breves, claros y sencillos, contextualizados y sobre asuntos conocidos.

Hablar

 10. Realizar intervenciones breves comprensibles y coherentes relacionadas con las situaciones de comunicación cotidianas y de interés del estudiante.

Conversar

 11. Realizar intercambios sencillos en conversaciones relacionadas con las situaciones de comunicación habituales, personales o profesionales.

Escribir

12. Escribir mensajes y textos sencillos relativos a aspectos concretos conocidos en un registro neutro.

13. Organizar textos y cohesionarlos con recursos elementales y respetar razonablemente las convenciones del lenguaje escrito.

Sociolingüísticos

14. Emplear las fórmulas de relación social y de tratamiento más usuales.

15. Conocer expresiones coloquiales muy frecuentes.

16. Captar el registro formal e informal del árabe estándar.

Culturales

 17. Conocer y considerar aspectos sociales y culturales árabes e islámicos y convenciones presentes en la vida cotidiana.

Estratégicos

18. Usar conscientemente los conocimientos y habilidades de aprendizaje adquiridos previamente. 

19. Activar estrategias básicas de comunicación: contextualizar los mensajes, formular hipótesis, captar primero la idea general y luego el detalle, verificar la comprensión, sortear las dificultades.

20. Activar estrategias básicas de aprendizaje: planificar el trabajo, construir sobre lo aprendido, reconocer el error como necesario, valorar el éxito y prever formas de mejorar el aprendizaje. 

 

 

Dades generals

Codi: 29611
Professor/a responsable:
GARCIA CECILIA, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix