Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura CRÍTICA Y HERMENÉUTICA LITERARIAS (31853) tiene como objetivo ofrecer al alumnado los conocimientos históricos y sistemático-conceptuales fundamentales del pensamiento y de la actividad crítico-literarios, hermenéutico-literarios y científico-textuales. En el perfil profesional implica la formación del alumnado en el ámbito del instrumental analítico-valorativo para la interpretación y el estudio del significado de las obras de arte verbal concretas. En el plan formativo de los diferentes grados filológicos se sitúa entre las materias transversales propias de la Teoría de la Literatura, como disciplina científico-literaria y, por tanto, filológica, que tiene por objeto el estudio de los problemas generales que afectan a la Literatura, al texto y al hecho literarios. En sus relaciones con el resto de asignaturas, especialmente del ámbito literario, se caracteriza por su centralidad en él, al incidir directamente en las cuestiones atinentes a la síntesis o producción y al análisis o recepción de la obra de arte verbal, con especial referencia a estas últimas. Por todo ello, la asignatura CRÍTICA Y HERMENÉUTICA LITERARIAS (31853) constituye uno de los pilares básicos no sólo del itinerario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, sino también de los diferentes grados filológicos, al manifestarse desde un punto de vista teórico, por un lado, como reflexión teórica, general y abstracta sobre el proceso de la interpretación textual literaria, y desde una perspectiva práctica, por otro, como el espacio de aplicación de los diferentes principios crítico-hermenéuticos al análisis interpretativo de los textos artísticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Accedir als conceptes bàsics i problemes fonamentals de la crítica literària, l'hermenèutica literària i la ciència del text actuals.
 • Obtenir els coneixements històrics i sistematicoconceptuals de la crítica i l'hermenèutica literàries a partir de la lectura i l'anàlisi de textos crítics fonamentals.
 • Examinar i aplicar diferents propostes criticohermenèutiques al comentari d'obres literàries concretes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos generales

1. Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la Crítica, de la Hermenéutica y de la Ciencia del texto actuales.
2. Analizar las obras literarias aplicando las diferentes teorías y corrientes crítico-hermenéuticas.

 

Objetivos conceptuales

3. Obtener los conocimientos básicos sobre la Crítica literaria, la Hermenéutica literaria y la Ciencia del texto actuales.
4. Obtener los conocimientos históricos y sistemático-conceptuales fundamentales del pensamiento crítico-literario, hermenéutico-literario y científico-textual.
5. Comprender y explicar las distintas clases de textos literarios (o géneros) a partir de la aplicación de diferentes propuestas crítico-hermenéuticas.

 

Objetivos procedimentales

6. Describir y explicar los conceptos básicos y problemas fundamentales de la Crítica literaria, la Hermenéutica literaria y la Ciencia del texto actuales.
7. Describir y explicar el desarrollo histórico del pensamiento crítico-literario, hermenéutico-literario y científico-textual a partir de la lectura y el análisis de textos teóricos fundamentales.
8. Identificar las grandes corrientes crítico-literarias, hermenéutico-literarias y científico-textuales, así como sus categorías, conceptos y nomenclatura.
9. Examinar y aplicar distintas propuestas crítico-hermenéuticas al comentario de obras literarias concretas.
10. Utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.

 

Objetivos actitudinales

11. Ser consciente de la importancia de la literatura en particular y del arte en general en la conformación de la cultura de las comunidades que los producen.
12. Ser consciente de la importancia de la Teoría de la Literatura en la configuración de los estudios científico-literarios en particular y filológicos en general, ubicándola en el conjunto de las Ciencias Humanas.
13. Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina teórico-literaria.
14. Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia todas las literaturas, a partir de la identificación de los patrones estéticos, formales y temáticos comunes a todas ellas.

 

 

Dades generals

Codi: 31853
Professor/a responsable:
CHICO RICO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix