Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El comentario de texto es el ejercicio básico en el que se materializa la Crítica literaria, una disciplina de tan larga tradición como la literatura escrita, punto de encuentro y dimensión común y esencial de las otras dos disciplinas que junto con esta constituyen la Ciencia literaria: la Teoría y la Historia literarias.
Algunas modalidades de la Crítica literaria van orientadas a la publicación, ya sea científica (análisis riguroso de una obra o fragmento) o cultural (reseña de una obra en revistas o suplementos). Pero en su modalidad más básica, el comentario de texto literario es un ejercicio académico que interesa a todos los ámbitos literarios, porque desarrolla la capacidad de explicar el hecho literario en general o la literariedad de un texto en particular, de manera que tanto la Teoría de la Literatura, la Literatura Comparada, la Historia de la Literatura, universal y específicas, la Edición de Textos y la Didáctica de la Literatura encuentran en el comentario de texto el medio para la comprensión, en la práctica, de su objeto de estudio.
Sin perjuicio de ello, el planteamiento metodológico del comentario de texto literario corresponde al área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, puesto que el análisis literario se fundamenta en el conocimiento de la Retórica y de nociones que ha explicado la Teoría literaria contemporánea. En este sentido cabe entender que esta asignatura forme parte del itinerario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, aunque sea de interés para todas las disciplinas filológicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Obtenir els coneixements teòrics bàsics per a fer comentaris de text.
 • Fer servir les eines adequades per a descriure i analitzar textos.
 • Aconseguir la capacitat d'interpretació crítica de textos de diferent índole.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objetivos generales

1. Conocer los fundamentos epistemológicos y metodológicos del comentario de texto literario.
2. Analizar e interpretar las obras literarias aplicando las diferentes teorías y corrientes críticas.

 

Objetivos conceptuales

3. Obtener los conocimientos históricos y sistemático-conceptuales necesarios para llevar a cabo el análisis del lenguaje literario desde el punto de vista de la teoría del mismo, con la consiguiente capacidad de relacionar teoría y praxis literaria.
4. Comprender y explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas clases de textos literarios (o géneros) y entre éstas y los textos no literarios.
5. Aplicar las técnicas, métodos y herramientas necesarios para alcanzar una adecuada comprensión e interpretación crítica de los diferentes tipos de texto.
6. Manejar la terminología propia del comentario de texto literario.

 

Objetivos procedimentales

7. Describir y explicar los conceptos básicos y del comentario de texto.
8. Conocer los fundamentos teórico-prácticos del comentario de texto literario.
9. Analizar críticamente textos literarios.
10. Utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de referencia, ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.
11. Analizar sintáctica, semántica y pragmáticamente textos literarios.
12. Describir y explicar las semejanzas y las diferencias entre las distintas clases de textos literarios (o géneros) y entre éstas y los textos no literarios.
13. Analizar críticamente textos líricos, narrativos, dramáticos y ensayísticos.

 

Objetivos actitudinales

14. Ser consciente de la importancia de la literatura en particular y del arte en general en la conformación de la cultura de las comunidades que los producen.
15. Ser consciente de la importancia de la Teoría de la Literatura en la configuración de los estudios científico-literarios en particular y filológicos en general, ubicándola en el conjunto de las Ciencias Humanas.
16. Desarrollar una visión personal y razonada de la disciplina teórico-literaria.
17. Desarrollar una actitud de respeto e interés hacia todas las literaturas, a partir de la identificación de los patrones estéticos, formales y temáticos comunes a todas ellas.

 

 

Dades generals

Codi: 31852
Professor/a responsable:
BAÑOS VALLEJO, FERNANDO JUAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix