Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La TEORIA DE LA LITERATURA és la disciplina cientificoliterària i, per tant, filològica, que té com a objecte l'estudi dels problemes generals que afecten la literatura, el text i el fet literaris. En aquest context, l'assignatura de “Teoria de la Literatura I” ofereix a l'estudiant els conceptes bàsics i problemes fonamentals de la Ciència literària (Història de la Literatura, Teoria de la Literatura i Crítica literària, i la metodologia de Literatura comparada), així com el coneixement de les seues relacions amb les disciplines extrafilològiques vinculades a ella; els conceptes teoricoliteraris i criticoliteraris pertanyents a la Poètica i a la Retòrica clàssiques i tradicionals, enteses com a antecedents històrics de la disciplina; i els conceptes teoricoliteraris i criticoliteraris pertanyents al pensament estètic i poètic modern. Per tot això l'assignatura de “Teoria de la Literatura I” constitueix un dels pilars bàsics del Grau, en manifestar-se des d'un punt de vista històric com a reflexió teòrica, general i abstracta de les manifestacions literàries.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE8 : Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.

 

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESTUDIS FRANCESOS

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat d'utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència i NTIC) com a aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CE6 : Capacitat d'anàlisi i crítica del text literari com a manifestació creativa i reflex del context soci cultural.
 • CE8 : Capacitat d'interpretar i comprendre les principals aportacions dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua francesa, en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.

 

Competències genèriques de grau

 • CG10 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG11 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CG12 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat d'interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar informació de manera crítica.
 • CG4 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques, culturals i literàries aplicades a la llengua francesa i a les seues literatures com a expert en aquesta matèria en els seus diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA3 : Capacitat de comunicar i d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG6 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG8 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Ser capaç de conèixer la literatura d'una llengua diferent de l'anglès (una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana o una segona llengua estrangera).
 • CE16 : Ser capaç d'utilitzar i conèixer les tècniques i mètodes de l'anàlisi literària.
 • CE18 : Ser capaç de comprendre i interioritzar els corrents teòrics i metodològics de la teoria i crítica literàries.
 • CE19 : Ser capaç de conèixer i aplicar els principis de la crítica textual, retòrica i estilística.
 • CE25 : Ser capaç d'identificar i plantejar la resolució de problemes, així com localitzar, utilitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica o la informació continguda en bases de dades.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Obtenir els coneixements bàsics de la teoria de la literatura conduents a la distinció de les sèries de la ciència de la literatura i de les disciplines extrafilològiques vinculades.
 • Obtenir els coneixements bàsics de teoria de la literatura corresponents als conceptes teoricoliteraris i criticoliteraris pertanyents a la poètica i a la retòrica clàssiques i tradicionals.
 • Obtenir els coneixements bàsics de teoria de la literatura corresponents als conceptes teoricoliteraris i criticoliteraris pertanyents al pensament estètic i poètic modern.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

4.1. Objectius generals

1. Conèixer els fonaments epistemològics i metodològics dels estudis literaris.
2. Analitzar les obres literàries aplicant les diferents teories i corrents crítics.

4.2. Objectius conceptuals

3. Obtenir els coneixements bàsics de Teoria de la Literatura conduents a la distinció de les sèries de la Ciència de la Literatura i de les disciplines extrafilològiques vinculades.
4. Obtenir els coneixements bàsics de Teoria de la Literatura corresponents als conceptes teoricoliteraris i criticoliteraris pertanyents a la Poètica i a la Retòrica clàssiques i tradicionals.
5. Obtenir els coneixements bàsics de Teoria de la Literatura corresponents als conceptes teoricoliteraris i criticoliteraris pertanyents al pensament estètic i poètic modern.

4.3. Objectius procedimentals

6. Descriure i explicar les característiques científiques i les varietats metodològiques de la Teoria de la Literatura i el fonament del seu objecte.
7. Descriure i explicar les relacions que la Teoria de la Literatura manté amb la Crítica literària, la Història de la Literatura i la Literatura comparada en el marc de la Ciència de la Literatura.
8. Descriure i explicar les relacions que la Teoria de la Literatura manté amb altres disciplines intrafilològiques (com ara la Lingüística descriptiva) i extrafilològiques (com ara la Psicologia, la Sociologia, l'Antropologia, la Filosofia, l'Hermenèutica i l'Estètica).
9. Descriure i explicar les relacions que la Teoria de la Literatura manté amb la Poètica i la Retòrica.
10. Descriure i explicar el desenvolupament històric del pensament teoricoliterari i criticoliterari des dels seus orígens fins al segle XX.
11. Identificar els corrents criticoliteraris clàssics i moderns, així com les seues categories, conceptes i nomenclatura.
12. Analitzar críticament textos teoricoliteraris i criticoliteraris clàssics i moderns.
13. Identificar les relacions conceptuals i categorials entre els textos teoricoliteraris i criticoliteraris.
14. Utilitzar els recursos i materials pertinents: repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TICS com un aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de forma independent.
15. Utilitzar els recursos i materials propis de l’Ecdòtica per a la pràctica de la crítica textual i l'edició de textos.


4.4. Objectius actitudinals

16. Ser conscient de la importància de la literatura en particular i de l'art en general en la conformació de la cultura de les comunitats que els produeixen.
17. Ser conscient de la importància de la Teoria de la Literatura en la configuració dels estudis cientificoliteraris en particular i filològics en general, ubicant-la en el conjunt de les ciències humanes.
18. Desenvolupar una visió personal i raonada de la disciplina teoricoliterària.
19. Desenvolupar una actitud de respecte i interès cap a totes les literatures, a partir de la identificació dels patrons estètics, formals i temàtics comuns a totes elles.

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 31811
Professor/a responsable:
AULLON DE HARO, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix