Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta assignatura constituïx una aproximació a les llengües de signes com a llengües naturals i a la Comunitat Sorda com a comunitat lingüística i cultural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Reflexionar sobre la diversitat de modalitat del llenguatge i les llengües (visuals/acústiques), tenint-ne en compte la importància en el plantejament de l'origen filogenètic i ontogenètic del llenguatge humà.
 • Reflexionar sobre el procés íntegre de la comunicació, distingint la funció dels elements paralingüístics i extralingüístics en la comunicació oral i en la signada.
 • Adquirir un coneixement general sobre la història dels estudis lingüístics sobre les llengües de signes i sobre la història de l'educació de les persones sordes.
 • Fer servir els conceptes bàsics i les teories més rellevants de la signolingüística.
 • Analitzar la situació de les llengües de signes arreu del món (nombre, distribució geogràfica i tipologia), especialment de la LSE, LSC, BSL, ASL i LSF.

 Procedimentals

 • Aplicar les tècniques instrumentals de l'anàlisi lingüística a la llengua de signes espanyola.
 • Desenvolupar les destreses lingüístiques (querològiques, lèxiques i gramaticals),  per a la comunicació en llengua de signes espanyola (LSE).
 • Desenvolupar les destreses necessàries per a l'escriptura alfabètica de la LSE.
 • Desenvolupar les destreses lingüístiques (querològiques i lèxiques) per a la comunicació bàsica en el sistema de signes internacional.
 • Aplicar l'anàlisi lingüística a les llengües de signes associades a cada filologia: LSF, BSE, ASL i LSC.
 • Aplicar el coneixement lingüístic de les llengües de signes a camps concrets de l'activitat lingüística humana (ensenyament de llengües, traducció, patologies lingüístiques, etc.).

 Actitudinals

 • Ser conscient del paper de les llengües de signes en la configuració de les cultures de les comunitats sordes.
 • Valorar la importància de la diversitat de modalitat lingüística.
 • Ser conscient de les semblances estructurals de les llengües i de les diferències que les singularitzen.
 • Ser conscient de la importància del canal visual en la representació de l'art verbal.
 • Ser conscient del paper de les llengües de signes en l'educació de les persones sordes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius conceptuals

 

- Reflexionar sobre la diversitat de modalitat del llenguatge i les llengües (visuales/acústicas) , tenint en compte la seua importància en el plantejament de l'origen tall i ontogenético del llenguatge humà.

- Reflexionar sobre el procés íntegre de la comunicació, distingint la funció dels elements paralingüístics i extralingüístics en la comunicació oral i en la signada.

- Adquirir un coneixement general sobre la història dels estudis lingüístics sobre les llengües de signes i sobre la història de l'educació de les persones sordes.

- Manejar els conceptes bàsics i les teories més rellevants de la signolingüística.

 

Objectius procedimentals

 

- Aplicar les tècniques instrumentals de l'anàlisi lingüístic a la llengua de signes espanyola.

- Desenrotllar les destreses lingüístiques (querológicas, lèxiques i gramaticals), per a la comunicació en llengua de signes espanyola (LSE).

- Desenrotllar les destreses necessàries per a l'escriptura alfabètica de la LSE.

- Desenrotllar les destreses lingüístiques (querológicas, lèxiques) per a la comunicació bàsica en el Sistema de Signes Internacional.

- Aplicar el coneixement lingüístic de les llengües de signes a camps concrets de l'activitat lingüística humana (ensenyança de llengües, traducció, patologies lingüísticas...).

 

Objectius actitudinals

 

- Ser conscient del paper de les llengües de signes en la configuració de les cultures de les comunitats sordes.

- Valorar la importància de la diversitat de modalitat lingüística.

- Ser conscient de les semblances estructurals de les llengües, així com a les diferències que les singularitzen.

- Ser conscient de la importància del canal visual en la representació de l'art verbal.

- Ser conscient del paper de les llengües de signes en l'educació de les persones sordes.

 

 

Dades generals

Codi: 31753
Professor/a responsable:
CASCALES RUIZ, INMACULADA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix