Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura “Sociolingüística: lenguaje y sociedad” constituye un acercamiento a una de las ramas de la Lingüística más fructíferas hoy en día. A partir de su historia, sus fundamentos teóricos y sus modelos de investigación, se propone un acercamiento a las relaciones entre el lenguaje y la sociedad con la variación como eje central. Se abordan, además, cuestiones del ámbito de la Sociología del Lenguaje, especialmente los relacionados con el multilingüismo y el contacto de lenguas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer el concepte de sociolingüística en l'àmbit de la lingüística general, com una de les principals branques d'aquesta.
 • Comprendre l'evolució del pensament sociolingüístic, atenent a les característiques específiques dels diversos períodes de la història de la sociolingüística.
 • Conèixer les diverses actituds i creences sociolingüístiques desenvolupades per la societat cap a les llengües i les varietats i els parlants d'aquestes.
 • Conèixer les dimensions social, geogràfica i estilística de les llengües. 
 • Conèixer les repercussions lingüístiques i interculturals del contacte de llengües.
 • Conèixer les diverses visions del fenomen del biligüisme i les conseqüències socials que té.
 • Adquirir coneixement teòric i aplicat dels models i les tècniques de la política i la planificació lingüística.
 • Comprendre les relacions entre llengua, cultura i ideologia.
 • Conèixer els fonaments teòrics de l'acte de comunicació en la societat.
 • Conèixer les claus d'anàlisi de diversos fets pragmàtics. 

Procedimentals

 • Delimitar el concepte de sociolingüística.
 • Avaluar críticament les diverses aportacions teòriques de la sociolinguística.
 • Relacionar les varietats lingüístiques amb les característiques estratificacionals dels usuaris.
 • Establir les claus d'interacció de la sociolingüística amb altres disciplines i àmbits relacionats.
 • Familiaritzar-se amb les tècniques i els mètodes de recerca sociolingüística.
 • Adquirir les destreses necessàries per a avaluar la situació sociolingüística d'una llengua determinada. 
 • Reconèixer i avaluar les diverses actituds i creences sociolingüístiques.
 • Comprendre la descripció sociolingüística d'una llengua en particular.
 • Distingir les varietats lingüístiques en relació amb les característiques estratificacionales dels usuaris.
 • Identificar les repercussions lingüístiques i interculturals del contacte de llengües.
 • Aplicar les diverses concepcions del bilingüisme a la realitat lingüística circumdant i detectar-ne les conseqüències socials.
 • Avaluar diversos models i tècniques de la planificació lingüística.
 • Analitzar els diversos fets pragmàtics des d'una perspectiva sociolingüística. 

Actitudinals

 • Ser conscient de l'estreta relació entre llenguatge i societat.
 • Ser conscient de les característiques associades als fenòmens de multilingüisme.
 • Demostrar la capacitat d'aplicar els coneixements sociolingüístics adquirits a la pràctica professional.
 • Desenvolupar un pensament crític sobre els fenòmens sociolingüístics.
 • Demostrar la capacitat de diàleg i debat constructiu amb els companys de classe, quant a qüestions sociolingüístiques.
 • Integrar els coneixements sociolingüístics adquirits en una perspectiva interdisciplinària.
 • Mostrar-se favorable a localitzar, fer servir i aprofitar la informació continguda en diverses fonts de referència.      
 • Participar de manera activa en el desenvolupament de l'assignatura, defensant amb arguments els plantejaments personals i acceptant els aliens.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Integrar els coneixements adquirits a l'habilitat de continuar estudiant autònomament.   

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Utilizar las nuevas tecnologías para el reconocimiento de fenómenos sociolingüísticos.
- Detectar los patrones sociolingüísticos que se manifiestan en las redes sociales.
- Comprender las relaciones entre lengua, cultura e ideología.
- Reconocer y evaluar las distintas actitudes y creencias sociolingüísticas.
- Analizar los distintos hechos pragmáticos desde una perspectiva sociolingüística.

 

 

Dades generals

Codi: 31752
Professor/a responsable:
ALBUJER LAX, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix