Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La Lingüística Clínica es una asignatura de 6 créditos ECTS optativa del primer semestre del Minor en Lingüística. Proporciona al estudiante la puesta en práctica del conocimiento de los principios fundamentales de la Lingüística, en el ámbito clínico; esto es, la aplicación de la teoría lingüística (sus paradigmas, métodos e instrumentos) para mejorar nuestro conocimiento sobre las alteraciones del lenguaje y la comunicación.
En este sentido, aunque la labor del lingüista clínico se encuentra próxima a áreas como la Logopedia y la Audiologia, principalmente; es importante conocer los límites de cada una, y las tareas que solo conciernen a especialistas colegiados. El lingüista clínico es en España esencialmente un profesional de consulta, cuya tarea es contribuir a la formación de los futuros terapeutas del lenguaje y especialistas en audiología. En esta materia presentamos, pues, los conocimientos teóricos y prácticos que debe poseer el estudiante que, en un futuro, decida especializarse en este ámbito disciplinario.

Aunque no existe ningún requisito previo para matricularse, es aconsejable que el alumno tenga en cuenta las recomendaciones siguientes:

A) Es muy conveniente haber superado con buena calificación las asignaturas de Lingüística general I y II.
B) El alumno no debe tener reparo en poder realizar en el laboratorio de Histología o en el lugar que se estipule la disección del encéfalo de un animal y estudiar su morfología externa e interna.
C) Finalmente, deberá tener disponibilidad para integrarse en un grupo de trabajo y para localizar en su entorno personal muestras de habla patológica (afasia, demencia, síndrome de Williams, síndrome de Asperger, etc.) o susceptible de mostrar alteraciones (envejecimiento, trastornos en personas multilingües).

La reforma de los planes de estudio en el ámbito universitario ha conllevado una serie de modificaciones en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada materia. Fruto de ello son las consideraciones que presentamos en esta guía docente, desarrollando una programación de la asignatura basada en el modelo dual U. A. y en estándares de aprendizaje (especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia).

Lo esencial es que el alumno tenga conocimiento al inicio del curso tanto de los objetivos que debe alcanzar como de los estándares de aprendizaje y de los instrumentos de evaluación que se usarán.

Cada Módulo de la asignatura perseguirá la consecución de determinados objetivos que, a su vez, se concretarán en distintos estándares de aprendizaje que serán evaluados con diferentes instrumentos a lo largo del curso. Cada estándar podrá tener distinto peso en la calificación final (Básico o esencial, con un valor del 50%, Intermedio, con un valor del 30%, y Alto o complementario, con un valor del 20%) y estarán relacionados con distintas competencias (Competencias lingüísticas conceptuales propias de la materia: CL; Competencias procedimentales relacionadas con el proceso de aprender a aprender aspectos teóricos y metodológicos de la materia: AA; Competencias digitales relacionadas con el uso de tecnología en el quehacer: CD; Competencias sociales y cívicas: CS; y, finalmente, Competencias de iniciativas y espíritu emprendedor: SI). Todo ello se indicará en el desarrollo de esta Guía.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Objectius competencials i conceptuals de la matèria

OC1 - Reflexionar sobre la naturalesa complexa dels fets lingüístics i la necessitat d'entendre el llenguatge humà com un fenomen multidimensional.

OC2 - Comprendre què és, per a què s'usa, com s'expressa i com funciona el llenguatge humà.

OC3 - Ser conscient de les modalitats principals d'existència del llenguatge, prenent com a base els mecanismes a través dels quals es produeix i rep un missatge.

OC4 - Tenir una visió de la lingüística no com un camp científic estàtic i desconnectat de les necessitats i els problemes lingüístics de les societats humanes, sinó com una disciplina en continu desenvolupament i enriquiment.

OC5 - Conèixer el concepte de lingüística clínica i comprendre'n millor el propòsit, els mètodes i la raó de ser (què estudia, com ho estudia i per què ho estudia).

OC6 - Ser conscient de la diversitat de propostes de classificació dels trastorns del llenguatge i la parla.

OC7 - Comprendre per què és necessària la distinció de diversos models de trastorns del llenguatge i la parla.

OC8 – Conèixer els principals trastorns del llenguatge i la parla.

OC9 - Apropar l'alumnat a algunes de les publicacions més actuals sobre l'estudi dels trastorns del llenguatge i la parla.

OC10 - Tenir una visió global de la diversitat de la informació existent en la xarxa sobre la lingüística clínica i de les possibilitats que aquesta informació ofereix als estudiants.

Objectius competencials i procedimentals de la matèria

OP1 - Identificar i revisar les creences i actituds pròpies quant a l'estudi lingüístic dels trastorns del llenguatge i la parla.

OP2 - Sotmetre a debat conjunt les creences pròpies i extraure'n conclusions individuals.

OP3 - Diferenciar els trastorns de la parla dels trastorns del llenguatge.

OP4 - Explicar la relació entre els trastorns del llenguatge i la parla.

OP5 - Enumerar i analitzar els diversos models de classificació dels trastorns del llenguatge i la parla.

OP6 - Aplicar els coneixements apresos en aquesta matèria a exemples aplicables a la futura pràctica professional.

OP7 - Posar exemples que manifesten els diversos tipus de trastorns del llenguatge.

OP8 - Analitzar la importància i les conseqüències socials que presenten els trastorns del llenguatge i la parla al món.

OP9 - Explicar la manera com ajuden els continguts apresos en aquesta assignatura a comprendre millor la lectura de textos sobre els tipus de trastorns del llenguatge i la parla.

OP10 - Mostrar un desenvolupament de destreses instrumentals alternatives en la forma d'estudi, introduint l'ús d'Internet.

OP11 - Avaluar les pàgines web de lingüística clínica en Internet en funció de criteris de qualitat, accessibilitat, actualització de les dades i estructuració interna de la informació.

OP12 - Organitzar la informació d'acord amb les pròpies necessitats presents i futures.

OP13 - Establir connexions entre els continguts d'aquesta matèria i els tractats tant en les matèries que componen el minor en lingüística com en les matèries del grau que estan cursant.

Objectius competencials i actitudinals de la matèria

OA1 - Sentir curiositat pels continguts de l'assignatura.

OA2 - Adoptar actituds de respecte i comprensió cap als diversos tipus de trastorns del llenguatge i les persones que els pateixen.

OA3 - Valorar el futur paper com a especialistes en l'àmbit lingüístic.

OA4 - Mostrar una actitud positiva davant els recursos audiovisuals i les noves tecnologies aplicades a l'estudi dels trastorns del llenguatge i la parla.

OA5 - Valorar la importància d'avaluar la informació lingüística a què s'accedeix en Internet.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

En este apartado presentaremos los objetivos (criterios de evaluación) tanto generales como específicos que el alumno debe alcanzar al final del proceso de enseñanza y aprendizaje.

El objetivo principal de esta materia es que el alumno comprenda las posibilidades de aplicación de las teorías y métodos lingüísticos al ámbito clínico. La Lingüística clínica es una rama de la Lingüística aplicada que, aunque en los países de la Unión Europea cuenta con una importante trayectoria académica y profesional, en España está dando sus primeros pasos estudiándose solo en algunas Universidades.

Por tanto, se trata de una meta exigente, que requiere una actitud activa por parte del estudiante, que debe tener certeza sobre su disponibilidad y posibilidades de implicación personal. Con todo, el alumno que finalmente decida matricularse en la asignatura, descubrirá un nuevo ámbito de conocimiento apasionante, en el que la labor del lingüista alcanza un papel social difícilmente igualable en el ámbito de las Humanidades, esencial para contribuir a mejorar el diagnóstico, evaluación y tratamiento de los déficits comunicativos y lingüísticos.

Todo ello se concreta en los siguientes objetivos específicos. Los precisamos con 2 números: el primero se corresponde con el Módulo en el que se desarrollarán los contenidos para su consecución, y el segundo, con el número que corresponde a cada objetivo dentro de cada Módulo.

1.1. Realizar la disección de un cerebro animal en el laboratorio de Ciencias o en el lugar que se determine.

1.2. Demostrar que se han asimilado los contenidos, materiales y referencias de los 3 primeros temas de la asignatura.

1.3. Participar activamente en las actividades del bloque I.

1.4. Establecer las relaciones interdisciplinares e intradisciplinares de la Lingüística Clínica con otras parcelas del saber a partir de la lectura de un artículo.

2.1. Desarrollar por escrito una reflexión argumentada sobre un vídeo en el que se exponen distintas consideraciones lingüísticas sobre el ámbito clínico.

2.2. Demostrar que se han asimilado los contenidos, materiales y referencias de los temas 4, 5 y 6 de la asignatura.

2.3. Participar activamente en las actividades del Bloque II.

3.1. Demostrar que se han asimilado los contenidos, materiales y referencias de los temas 7, 8, 9 y 10 de la asignatura.

3.2. Participar activamente en las actividades del bloque III.

4.1. Defender oralmente de manera individualizada la parte del trabajo de la asignatura realizada por cada alumno.

4.2. Desarrollar por escrito el tema de trabajo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical y utilizando los recursos expresivos adecuados.

4.3. Asistir a clase de la manera estipulada durante el semestre. Se recuerda que para la docencia virtual, se estará a lo dispuesto en la resolución rectoral de 21 de abril de 2020, sobre aulas virtuales: https://pdc.ua.es/es/resolucion-rectoral-ordenacion-aulasvirtuales.html, mientras no exista una plataforma propia de la U.A.

4.4. Demostrar que se han asimilado los contenidos, materiales y referencias de toda la asignatura.

4.5. Realizar a lo largo del semestre tutorías presenciales o virtuales que permitan al profesor comprobar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje y el interés del alumno por la materia.

4.6. Realizar diagnósticos diferenciales en los que se precisa la patología que presenta el paciente de un caso clínico ficticio.

 

 

Dades generals

Codi: 31751
Professor/a responsable:
JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix