Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura continua oferint en el seu contingut els pilars bàsics del que s'ha consagrat amb el títol de Lingüística general. En última instància, el curs està al servei d'una gran finalitat, que podríem formular en termes de coneixement de les bases i fonaments de tot discórrer en el domini de la Lingüística i de tot futur treball en la matèria, i d'aplicació a la descripció del sistema lingüístic; tot açò mitjançant un acostament a l'objecte lingüístic, en el cas de Lingüística general II, a través de la Teoria de la llengua (segona via dels estudis lingüístics).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre l'organització metodològica del signe lingüístic, valorant la importància de la noció de nivell i la de les diverses disciplines encarregades de la descripció del signe.
 • Conèixer les diverses propostes teòriques que han caracteritzat l'organització estructural del signe lingüístic.
 • Entendre la noció, l'estructura i el tipus d'unitats lingüístiques del plànol de l'expressió.
 • Conèixer les unitats lingüístiques del pla del contingut relatiu.
 • Conèixer les unitats lingüístiques del pla del contingut absolut.
 • Valorar la importància del text com a unitat qualitativament superior.
 • Fer estudis comparatius entre les estructures de diverses llengües.
 • Comprendre l'estructura del pla de l'expressió del signe lingüístic des d'un punt de vista lineal, determinant les disciplines que l'estudien i especificant-ne els objectes.
 • Conèixer els diversos aspectes en què es pot estructurar la descripció fonètica i fonólogica de la llengua.
 • Comprendre la problemàtica subjacent a la delimitació dels continguts de la morfologia i la sintaxi.
 • Comprendre i valorar les raons que permeten la defensa de l'autonomia de les dues disciplines en les diverses propostes realitzades al llarg de la història.
 • Conèixer les diverses reflexions sorgides al llarg de la història sobre la problemàtica del significat.
 • Demarcar els àmbits disciplinaris de la lexicologia i la lexicografia, delimitant-ne els objectes d'estudi.
 • Conèixer els tipus de semàntica i els camins per a arribar al significat.
 • Comprendre la situació i els marcs d'existència dels fets lingüístics i les branques de la lingüística que s'hi han apropat prenent-los com a objecte d'estudi i recerca.
 • Entendre els fonaments de la psicolingüística a partir de les aportacions teòriques al llarg de la història.
 • Entendre en què consisteix la sociolingüística, valorant-ne les diverses aportacions teòriques i les línies principals de recerca en l'actualitat.
 • Conèixer en què consisteix l'antropologia lingüística, diferenciar-la de la sociolingüística i valorar la importància de les anàlisis conversacionals.
 • Comprendre la importància de la pragmàtica en la lingüística actual, coneixent-ne les teories més importants.
 • Adquirir una visió panoràmica de les principals aportacions en l'àmbit de la filosofia del llenguatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius conceptuals
Comprendre l'organització metodològica del signe lingüístic, valorant la importància de la noció de nivell i la de les diferents disciplines encarregades de la descripció del signe.
Comprendre l'estructuració del plànol de l'expressió del signe lingüístic des d'un punt de vista lineal, determinant les disciplines que ho estudien i especificant els seus objectes.
Entendre la noció, estructura i tipus d'unitats lingüístiques del plànol de l'expressió.
Comprendre l'estructuració del plànol del contingut gramatical del signe lingüístic des d'un punt de vista lineal, determinant les disciplines que ho estudien i especificant els seus objectes.
Conèixer les unitats lingüístiques del plànol del contingut gramatical.
Comprendre l'estructuració del plànol del contingut lèxic-semàntic del signe lingüístic des d'un punt de vista lineal, determinant les disciplines que ho estudien i especificant els seus objectes.
Conèixer les unitats lingüístiques del plànol del contingut lèxic-semàntic.
Valorar la importància del text com a unitat qualitativament superior.
Comprendre la situació i els marcs d'existència dels fets lingüístics i les branques de la Lingüística que s'han acostat a ells prenent-los com a objecte d'estudi i recerca.
Entendre els fonaments de la Psicolingüística a partir de les diferents aportacions teòriques al llarg de la història.
Conèixer els fonaments de la Neurolingüística així com la seua trajectòria històrica fins a ser entesa tal com es fa en l'actualitat.
Entendre en què consisteix la Sociolingüística, valorant les diferents aportacions teòriques i les seues línies principals de recerca en l'actualitat.
Comprendre la importància de la Pragmàtica en la Lingüística actual, coneixent les seues teories més importants.
Conèixer en què consisteix l'Antropologia lingüística, diferenciant-la de la Sociolingüística i valorant la importància de les anàlisis conversacionals.
Adquirir una visió panoràmica de les principals aportacions en l'àmbit de la Filosofia del llenguatge.
Comprendre la noció de Lingüística aplicada així com el seu àmbit disciplinari.
Conèixer l'àmbit de la Glosodidáctica, valorant els diferents mètodes educatius així com la importància de l'enfocament comunicatiu en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una llengua.
Conèixer l'àmbit disciplinari de la Traductologia realitzant una breu aproximació històrica.
Entendre la noció de Planificació lingüística, coneixent els seus principals objectius així com el procés d'aplicació.
Relacionar l'àmbit de la Lingüística clínica amb la Neurolingüística, comprenent les seues diferents àrees d'exploració.
Conèixer l'àmbit de la Lingüística computacional així com alguns treballs realitzats, valorant els seus avantatges i inconvenients.

 

 

Dades generals

Codi: 31721
Professor/a responsable:
JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix